Kresťanský život

11 dôvodov, prečo by ste mali patriť do cirkvi

1. Pretože potrebujete pravidelnú podporu a povzbudenie kresťanského spoločenstva.

Kresťanský život nie je určený na to, aby sa žil izolovane, a tí, ktorí to tak skúšajú, pravdepodobne stroskotajú! (Pozri Heb 3:12-13; Heb 10:25; Kol 3:16).

2. Pretože spoločenstvo, ktoré poskytujú kresťanskí priatelia, nenahradí príslušnosť k cirkvi.

Priateľov si vyberáš preto, lebo ich myšlienky a štýl sú podobné tvojim. Boh dáva do zboru rôznych ľudí, aby sa mohli jeden od druhého učiť. (Pozri Tít 2:1-10.)

3. Pretože dary môže správne používať len ten, kto je členom cirkevného zboru.

Dary sú primárne určené pre zbor, nie pre jednotlivca, a používajú sa správne, keď budujú zbor. Obraz zboru ako tela nám hovorí, že naše rôzne dary sa navzájom dopĺňajú. Nevidíte, že by sa noha alebo oko potulovali samé! (Pozri Rim 12:1-13; 1Kor 12.)

4. Pretože základnou Božou jednotkou je cirkev, nie jednotlivec.

Biblický príbeh je príbehom o tom, ako Boh vytvára, formuje a zdokonaľuje svoj ľud, počnúc Abrahámom. Životy jednotlivcov ako Dávid, Izaiáš, učeníci a Pavol majú svoj význam, pretože sú súčasťou nepretržitého Božieho spoločenstva. Trvá to už približne 4 000 rokov – a nič nenasvedčuje tomu, že by Boh zmenil svoj plán! (pozri Gn 12:1-3; Mt 16:18; Ef 2:11-21).

5. Pretože bez neho neplatíte cenu za to, že ste kresťanmi.

‘Sólový let’ je pre niektorých veľmi príťažlivý štýl kresťanstva, vyhýba sa však základnému elementu, ktorým je cena učeníctva. Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby slúžili svojmu spoločenstvu viery… aby boli „otrokmi všetkých“. (pozri Mk 10:35-45; Ef 5:21).

6. Pretože Novú zmluvu nemôžete správne pochopiť, ak nepatríte do cirkvi.

Väčšina Novej zmluvy je adresovaná cirkvám. Ak Bibliu čítate len súkromne, nebudete na správnom mieste, aby ste počúvali Božie slovo. Jeho posolstvo si „sprivatizujete“, a tak mu nebudete rozumieť. (Pozri väčšinu Pavlových listov.)

7. Pretože základná zrelosť vo viere a poznaní sa nachádza len v cirkvi.

Biblia jasne učí, že tí, ktorí si nevedia poradiť s cirkevným ‘systémom’, sú nezrelí (pozri Tít 1:5; Heb 13:17) a že zrelosť a plnosť viery sa objavujú ako spoločná skúsenosť kresťanského spoločenstva. (Pozri Ef 3:14-21; Ef 4:13-16).

8. Pretože účasť na krste a Pánovej večeri je základom kresťanskej poslušnosti.

Na týchto sviatostiach sa podieľame na základe Kristovho príkazu. Nie sú to súkromné obrady, ale spoločné úkony Kristovho tela. Prístup typu „chyť a uteč“ je nesprávny; účasť na nich znamená príslušnosť k cirkvi. (Pozri 1Kor 10:16; 1Kor 11:17-34; 1Kor 12:13).

9. Pretože podriadenie sa kresťanskému vedeniu je neoddeliteľnou súčasťou novozmluvného kresťanstva.

Krátkodobo je „ísť na vlastnú päsť” v poriadku, ale v konečnom dôsledku sme na omyle, ak si predstavujeme, že nepotrebujeme štruktúry a ľudskú autoritu. Božie ustanovenie poriadku a autority v cirkvi je jeho realistický spôsob, ako nám pomôcť. (Pozri Tít 1:5; Heb 13:17).

10. Pretože tímy služobníkov, evanjelizačné tímy a kresťanské spolky nie sú náhradou za zbory.

Špeciálne skupiny a tímy sú vzrušujúcejšie ako zbory, pretože priťahujú ľudí s podobnými cieľmi, myšlienkami a schopnosťami. Vykonávajú dobrú prácu, ale nie sú rovnaké ako zbory, pretože majú obmedzené členstvo a sú zamerané na úlohy. Cirkvi musia prijať každého, či už je nadaný alebo nie, a tak presnejšie odrážajú Božiu milosť. (Pozri Tít 3:1-7.)

11. Pretože počúvanie kázní online nenahradí prijímanie Božích slov v zbore, do ktorého patríte.

Sme povolaní rásť k zrelosti v zboroch, nielen ako jednotlivci (pozri vyššie). Potrebujeme ľudí, ktorým sme zodpovední za počúvanie Božích slov. Kázeň, ktorú potrebujete počuť budúcu nedeľu, je od vášho zborového služobníka, ktorý vás miluje a modlí sa za vás. Nemôžete hodnotiť životný štýl online kazateľa, takže nemôžete hodnotiť ani jeho posolstvo. Na internete prezentujeme upravenú verziu seba samých: práve ľudia, s ktorými sa stretávame, nás dokážu lepšie posúdiť a zhodnotiť náš život. (Pozri Heb 3:12-13; Sk 20:28; 2Tim 3:10-11)


 Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.

Hebrejom 10:24-25
Témy:

Peter Adam

vyrastal v Melbourne v Austrálii a študoval na Ridley College pod vedením Leona Morrisa. Dvadsať rokov slúžil ako kazateľ v zbore St. Jude’s Carlton v Melbourne a potom desať rokov ako riaditeľ Ridley. V súčastnosti sa venuje príprave kazateľov, mentorstvu a písaniu.

Peter Adam tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články