Kresťanský život

Ako reagovať na transrodovú revolúciu

Poznámka redaktora: Úvodná časť zo série príspevkov na tému transrodovej revolúcie. Ďalšie časti budeme uverejňovať v týždňových intervaloch.

Organizácia Boy Scouts of America (BSA, slov. Americkí skauti) 30. januára 2017 ohlásila prelomové rozhodnutie – BSA odteraz „prijíma a registruje mládež do skautských programov na základe rodovej identity uvedenej na prihláške“. To je revolučná zmena. V poslednom storočí BSA rovnako ako chlapčenské a dievčenské školy, vysoké školy a iné rodovo vymedzené organizácie rozhodovala o spôsobilosti na svoj program na základe uchádzačovho rodného listu. Netreba zdôrazňovať, že prijímali len biologických mužov. Už to tak nie je. „Trans-chlapci“ (teda biologické ženy, ktoré sa identifikujú ako chlapci) sa teraz už môžu pridať k BSA. Ani zďaleka však nejde o ojedinelú zmenu. Je len jednou z mnohých podobných prípadov, ktoré sa vyskytujú na celom západnom svete ako súčasť toho, čo mnohí správne nazývajú „Transrodová revolúcia“.

Fenomén transrodovosti nevyhnutne vyvoláva nie len ohlasy, ale aj otázky – otázky o tom, čo je skutočné a o tom, čo je morálne. Otázka skutočnosti v svojej základnej podobe znie: Naozaj sa niekto môže narodiť v „nesprávnom tele“, alebo je človek, ktorý sa tak cíti, len pomýlený a ide o problém mysle? Otázka morálnosti z toho síce vyplýva, ale má mnoho vrstiev a právnych dôsledkov. Napríklad, mali by deti s problémami s rodovou identitou dostať lieky na oddialenie puberty? Mal by mať človek dovolené používať toaletu, ktorá zodpovedá jeho subjektívnej rodovej identite? Malo by zdravotné poistenie pokrývať operatívnu zmenu pohlavia? Ako máme vnímať manželstvo muža s trans-ženou alebo opačne? 1

Je zrejme pochopiteľné, že rôzne odpovede na tieto otázky ľudí často polarizujú. Potrebujeme si uvedomiť, že za viditeľnou polarizáciou sa skrývajú dva veľmi odlišné spôsoby chápania toho, čo rod je a čím je určený. Podľa staršieho spôsobu chápania (môžeme ho nazvať biologický esencializmus) rod človeka určuje objektívna skutočnosť jeho biologického pohlavia. Keď človek pociťuje „nesúlad“, subjektívne by sa malo podriadiť objektívnemu. Podľa novšieho spôsobu chápania (môžeme ho nazvať psychologický existencializmus) objektívne biologické fakty neurčujú rodovú identitu. V skutočnosti by akákoľvek objektivita nemala prekážať tomu, ako človek subjektívne vníma svoj rod.

S ohľadom na takéto rozdelenie a spoločenské, zdravotné, politické a legislatívne zmeny spôsobené rozšíreným prijímaním transrodových postojov, kresťania naliehavo potrebujú skúmať Písmo, dôsledne a s modlitbami, aby sme vedeli, ako podľa Boha o takýchto revolučných zmenách máme premýšľať a ako na ne máme reagovať. Hlavným zámerom tohto článku je začať také skúmanie a načrtnúť takú reakciu. Než sa však do tejto úlohy pustíme, bude dobré, ak si najprv ozrejmíme niekoľko kľúčových pojmov, ktoré sú základnou súčasťou prebiehajúcej diskusie, a taktiež, keď sa trochu bližšie pozrieme na súčasnú rodovú teóriu a smer, ktorým sa na jej základe kultúra uberá.

Poznámky:

1.   Muž, ktorý sa zmenil spoločensky, hormonálne a operatívne, aby sa stal ženou (alebo tak aspoň vyzeral) – taktiež známy ako MTF (angl. „male to female“ – muž na ženu).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution/

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.