Nezaradené

11. január

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel svoju ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva.

Matúš 8:1-3

Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Tým zdravým je Ježiš. On Ho nakaziť nemôže, ale Ježiš môže malomocného zbaviť nákazy. O tom nepochybuje. Veď sám hovorí: Môžeš ma očistiť. Otázku Ježišovej moci si zodpovedal úplne jednoznačne. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš. Muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Viera nediktuje Bohu, čo má robiť. Ani si sama neurčuje spôsob, ako má byť vypočutá. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery.

Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka. Jeho láska nemá hraníc. Prijíma zavrhnutých, ľudí na okraji spoločnosti. Ježiš k dotyku pripojí i svoje slovo. Chcem, buď čistý. Tak sa i stane. Ježišova moc i vôľa sa tu zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža tak hovorí, že Ježiš nielen môže, ale i chce zbaviť utrpenia. Čo však vtedy, keď je naša skúsenosť iná? Vari máme pochybovať o jeho láske, že nechce pomôcť? Alebo o jeho moci, že nemôže pomôcť?

Nie. Boh vždy môže i chce. Preto poslal svojho Syna, aby prišiel vykúpiť nielen našu dušu od hriechu, ale i naše telo od chorôb. Zatiaľ čo vykúpenie našej duše máme zasľúbené v tomto živote, vykúpenie nášho tela máme zasľúbené pre život vo večnosti. Ako je naša duša zbavená hriechu, tak raz bude i naše telo zbavené chorôb. Preto naša otázka: Pane, ak chceš, platí len pre tento život, ale už nie pre budúci. Pane, ak je to tvoja vôľa, aby niečo z toho budúceho vykúpenia tela som prežil už tu a teraz, prosím, učiň tak. Ale ak nie, ďakujem, že jedného dňa vykúpiš i moje telo z každého porušenia.

Pane, pomôž nám dôverovať Ti, že nám vždy chceš to najlepšie!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal