Nezaradené

12. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

Lukáš 10: 38 – 42

Niekedy sa stretneme so psychologizujúcim výkladom tohto príbehu. Vraj v prípade Marty a Márie ide o dve rozdielne povahy, pričom Marta je tá aktívna, činorodá a Mária zas kontemplatívna, hĺbavá povaha. Ale v samotnom príbehu nič nehovorí v prospech takéhoto výkladu. Keď si Marta pri Ježišovom príchode oblečie zásteru, zatiaľ čo Mária si sadne k nohám Ježiša, aby mohla počúvať jeho slovo, je to otázka priorít, ktoré si jedna sestra zvolí správne a druhá nie.

Mária správne pochopí dôležitosť a význam danej chvíle. Že kde je Pán, musí nastať výmena rolí. Pochopí, komu v tejto situácii patrí rola hosťa a komu rola hostiteľa. Alebo inak povedané, kto pripravuje stôl pre koho. Ja pre môjho Pána, alebo On pre mňa? Marta žije v tom, že je to ona, kto pripravuje stôl pre Pána. Mária však svojím postojom spolu s Dávidom vyznáva: Prestieraš mi stôl… (Ž 23:5). Lebo Pán nie je môj hosť. Ja som jeho hosť a On je môj hostiteľ. Ja Mu nemám čo dať. On však mne áno.

Nie som to ja, kto Ho pozýva ku svojmu stolu. Je to Pán, kto ma pozýva ku svojmu stolu, aby ma sýtil chlebom života, svojím slovom. Preto Mária všetko odloží a sadne si k jeho nohám, aby neprepočula ani jedno slovo. Mária tak vie to, čo Marta nevie. Vie, kedy je čas slúžiť Pánovi a kedy je zas čas nechať si poslúžiť Pánom.

Keďže Marta nevie to, čo vie Mária, precení svoju službu a podcení Máriin postoj. Vo svojej sestre vidí niekoho, kto sa „ulieva“ z domácich prác. Ale keď vo vzťahu k Pánovi chceme hrať len úlohu hostiteľa, ako to robí Marta, skončíme vyčerpaní a frustrovaní z tých, ktorí podľa nás nič nerobia. Alebo len veľmi málo. Začneme si viac zakladať na tom, čo pre Pána robíme, ako na tom, čo robí pre nás On. Potom sa nám naša služba Jemu stane dôležitejšou ako jeho služba nám.

Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, že my Ťa potrebujeme oveľa viac ako Ty nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal