Nezaradené

13. apríl

Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu: Včera o siedmej hodine mu prestala horúčka. Tu otec spoznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i všetci v jeho dome. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.

Ján 4:49-54

Kráľovský úradník spoznal, že Ježiš môže pomôcť a zachrániť i na diaľku. Nemusí byť pri lôžku jeho syna, aby ho uzdravil. To potom znamená, že Ježiš je Boh. Lebo len Boh môže uzdraviť na diaľku. Len Boh je Pánom života i smrti, ktorý umierajúceho môže zachovať pri živote. A tak čítame: A uveril on i všetci v jeho dome. Zázrak, ktorý otec našiel doma, nedal zrod jeho viere, ale bol potvrdením jeho viery.

Otec odišiel z domu hľadať Uzdravovateľa, ale domov sa vrátil ako ten, ktorý našiel Spasiteľa. A to nielen pre seba, ale i pre ženu, i pre dieťa, pre všetkých v jeho dome. Odišiel z domu hľadať záchranu pre syna, ale domov sa vrátil ako ten, ktorý našiel záchranu pre celý dom.

Odohrali sa tu vlastne dva zázraky, jeden so synom a druhý s otcom. Zázrak so synom bol veľký, ale zázrak s otcom bol väčší. Zázrak so synom sa odohral na telesnej rovine a znamenal záchranu telesného života. Ale zázrak s otcom sa odohral na duchovnej rovine a znamenal záchranu pre večný život. A to je nekonečne viac ako záchrana syna.

Synovo uzdravenie bolo dôležité z hľadiska  pozemského života. Ale otcovo spasenie, a nielen otcovo, bolo dôležité z hľadiska večného života. Do pozemského zápasu tejto rodiny vstúpila večnosť a to tým, že do nej vstúpil Ježiš. Nielen s darom telesného života, ale i duchovného, večného života. Veď to je zmysel tohto zázraku, ktorý je nazvaný znamením. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš… Čo toto znamenie znamená? Že to, čo Ježiš robí na telesnej rovine, robí i na duchovnej rovine. Zachraňuje život pre časnosť i pre večnosť. Lebo On je darcom života.

Pane, prosíme, zachráň i nás pre večnosť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal