Nezaradené

13. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla… Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Genezis 2:9b, 16-17

Nielen prvý človek stál pred rozhodnutím medzi stromom života a stromom poznania dobra a zla. Stojíme pred ním aj my. Nielen prvý človek stál pred voľbou medzi poslušnosťou lásky a svojvôľou. Stojíme pred ňou aj my. Tak ako prvý človek v tejto voľbe neobstál, neobstáli sme ani my. Boh aj nám povedal: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Môžeš, ale jedno nesmieš. Nesmieš sa vo svojom živote hrať na Boha.

My sme však Bohu povedali: „Žiadne ale, žiadne nesmieš“. My nechceme robiť len to, čo je správne v Božích očiach. My chceme robiť aj to, čo je správne v našich očiach. My nechceme vládnuť len nad stvoreným svetom. My chceme vládnuť i sami nad sebou. My chceme sami rozhodovať o tom, čo smieme a čo nie, čo je dobré a čo zlé, čo je dovolené a čo zakázané. Všetko je dovolené a nič nie je zakázané. Toto je pravidlo, ktoré sme si určili pre svoj život.

Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, s možnosťou slobodne sa rozhodnúť. A my sme túto možnosť využili, žiaľ že na svoje zlé. Preto slová určite zomrieš nás sprevádzajú od prvej chvíle nášho života až po tú poslednú. Túžime po večnosti, ale od začiatku vieme o svojom konci. Celý život na nás dopadá tieň smrti.

Ale tam, kde sme všetci zlyhali, jeden predsa nezlyhal. Ten, ktorý prišiel na svet so slovami: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože (Heb 10:7), a ktorý bol poslušný až po smrť na kríži, Ježiš Kristus, zmenil rozsudok smrti určite zomrieš na rozsudok milosti: A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi (Rim 8:1). Vďaka Kristovi máme opäť prístup k stromu života, aby sme tak žili v spoločenstve s Bohom a učili sa milovať Ho poslušnou láskou. Ďakovali za jeho môžeš jesť a poslúchali jeho nejedz.

Pane, ďakujeme za tvoju poslušnosť Otcovi, ktorá nám priniesla spásu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal