Biblia a teológia

13. jún

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme… Tu sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Skutky 1:8; 2:14, 22:24

Ježiš pred svojím odchodom oznamuje učeníkom, čo bude zoslanie Svätého Ducha pre nich znamenať. Budú ním zmocnení, aby mohli plniť svoje svedecké poslanie. To sa i naplní. V deň Turíc sa Peter, naplnený Svätým Duchom spolu s jedenástimi, ujíma svojho poslania byť svedkom o Kristovi. O tom, ktorého Jeruzalem na Veľkú noc zavrhol a zabil. Aký to má význam, keď ešte poriadne ani nestihla zaschnúť krv na Golgote? Petrova evanjelizácia nám ukazuje aký. Mesto, kde bol Kristus ukrižovaný, sa o päťdesiat dní neskôr stalo miestom veľkého duchovného prebudenia.

Keď sa pýtame, aký význam má ísť za niekým alebo modliť sa za niekoho, kto už raz odmietol Krista, tak si pripomeňme: Keď vrahom svojho Syna Boh daroval možnosť zložiť reparát, ba viac, keď im daroval milosť ku pokániu, potom niet beznádejných prípadov. Potom nemáme právo nad nikým lámať palicu. Potom má vždy význam aj ísť, aj sa modliť aj svedčiť a čakať na Boží čas v živote tých druhých.

Ale čo znamená byť Ježišovým svedkom? To vidíme na Petrovej kázni. Peter nesvedčí o sebe, ale o Ježišovi. Nehovorí o tom, čo Boh vykonal v jeho, Petrovom živote, ale čo Boh vykonal v Ježišovom živote. Nesvedčí o tom, čo sa stalo s ním, ale čo sa stalo s Ježišom. Peter je svedkom v prvotnom, technickom zmysle slova. Svedčí ako očitý svedok, ktorý videl, počul, dotýkal sa: Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci (Sk 2:32). Naša viera je založená na dôveryhodnom svedectve tých, ktorí žili s Ježišom.

Pane, ďakujeme za verné svedectvo tvojich apoštolov, ktoré máme v Písme!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal