Nezaradené

13. október

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa.

Ján 17:20

Za koho sa Ježiš modlí vo svojej veľkňažskej modlitbe? Sám nám to prezrádza, keď hovorí: Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji (v.9). V prvom rade sú to jeho učeníci, ktorých zanecháva vo svete. Ktorých i sám posiela do sveta so svedeckým poslaním. Ak sa doteraz modlil len za nich, tak teraz sa modlí i za svoju budúcu cirkev, za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa.

Ale kedy sa za nich modlí? V predvečer svojej smrti. O niekoľko hodín po svojej modlitbe už bude bezmocne visieť na kríži. A všetci, i jeho priatelia i jeho nepriatelia, budú presvedčení, že je koniec. Koniec Božej revolúcie lásky, ktorú Ježiš začal na zemi. Koniec všetkých nádejí, ktoré jeho učeníci spájali s Ježišom.

Ale On hovorí, že je to len začiatok. Začiatok niečoho, čo zmení dejiny sveta. Ježiš totiž vie, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Vie, že vďaka tomu sa z jeho ustrašených učeníkov stanú horliví hlásatelia evanjelia, ktorí pôjdu do celého sveta so zvesťou o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. On vie, že vďaka tejto zvesti milióny a milióny ľudí budú zachránené a zmierené s Bohom. Preto sa v predvečer svojej smrti modlí za všetkých, ktorí uveria v Neho. Pozerá sa dopredu, do blízkej i vzdialenej budúcnosti. A čo vidí? Zástupy veriacich. Ovocie svojej zástupnej obete na kríži. V duchu prechádza budúcimi storočiami a  hovorí: Otče, prosím aj za nich. Teda i za nás. Ešte sme neboli ani na svete a už sa za nás prihováral. Už vtedy sme Mu ležali na srdci.

Ako však uveria v Krista ďalšie generácie? Tak ako uverila prvá generácia, skrze počuté slovo (v.8). Veď viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Mnohí v priebehu dejín zaplatili svojím životom za to, aby sa slovo evanjelia dostalo v pôvodnom znení až k nám. Aby sme ho mohli počuť i my. Teraz je rad na nás, aby sme ho odovzdali ďalej. Aby skrze toto slovo mohli uveriť i ďalší. Veď i za nich sa Ježiš modlil tak, ako sa modlil za nás.

Pane, ďakujeme za tvoju modlitbu, do ktorej si zahrnul i nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal