Nezaradené

14. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

Lukaš 10: 38 – 42

Ježiš a dve sestry. Aj Marta miluje Ježiša, aj Mária miluje Ježiša. Každá zo sestier Ho však miluje svojím vlastným spôsobom. Marta svoju lásku vyjadrí pohostinnosťou, teda službou Pánovi. Mária svoju lásku vyjadrí spoločenstvom s Pánom pri jeho nohách. Marta chce slúžiť Pánovi. Mária si nechá slúžiť Pánom. Ten istý Pán, a predsa dva rozdielne postoje k Nemu. Marta svoju službu Pánovi povýši nad Máriino spoločenstvo s Pánom. Nevidí, že niekedy najväčším súperom oddanosti Pánovi je práve služba, ktorú pre Neho konáme. Môžeme byť viac oddaní službe, ako Tomu, komu slúžime. Môžeme viac milovať to, čo robíme pre Pána, ako Pána, pre ktorého to robíme. A tak sa naša služba Pánovi stáva náhradou za naše spoločenstvo s Pánom. Marta pre prácu nemá čas na Ježiša. Pre službu Jemu nemá čas na spoločenstvo s Ním.

Niekoho možno prekvapí, že Pán chytí stranu „pasívnej“ Márii pred aktívnou Martou. Pre väčšinu kresťanov je totiž služba základnou filozofiou ich kresťanského života. Ale keď Ježiš pokarhá Martu, nevytýka jej, že Mu chce slúžiť. Ale že Mu chce slúžiť teraz, keď jej On chce slúžiť svojím slovom. Ježiš chce aj našu službu, aj naše počúvanie. Ale chce to v opačnom poradí, než aké si vybrala Marta. Chce to v tom poradí, aké si vybrala Mária. Najprv spoločenstvo s Ním pri jeho slove. A potom služba pre Neho. Lebo počúvanie má prednosť pred činom, slovo má prednosť pred službou. Mária vie, kedy je čas pre službu a kedy pre Pána. Vie to vďaka tomu, že má ujasnené priority. Všetka naša služba totiž musí vyrásť z počúvania slova a nie z našej horlivosti. Ak vyrastie z našej horlivosti, dopadneme ako Marta. Budeme chcieť veľa stihnúť a nakoniec nebudeme robiť to podstatné. Lebo službu Pánovi povýšime nad spoločenstvo s Ním.

Pane, chceme byť užitoční. Ale bez spoločenstva s Tebou sme nepoužiteľní. Pomôž nám to pochopiť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal