Biblia a teológia

14. jún

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme… Tu sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Skutky 1:8; 2:14, 22:24

Aký je rozdiel medzi naším svedectvom a Petrovým svedectvom? My svedčíme o sebe, Peter svedčí o Ježišovi. My svedčíme o tom, čo sa stalo s nami. Peter svedčí o tom, čo sa stalo s Ježišom. My svedčíme o Ježišovi prítomnosti, o našich skúsenostiach s Ním. Peter svedčí o Ježišovi histórie, ktorý žil, zomrel a vstal z mŕtvych. Prečo však Peter začína históriou, nie skúsenosťou? Spasiteľom,  nie spasením? Práve preto, že kresťanstvo nie je založené na učení, ale na udalostiach. Keby nebolo udalostí Veľkej noci, nebolo by ani kresťanskej zvesti, ani kresťanskej viery. Nebolo by čo zvestovať a nebolo by čomu veriť.

Ale historické udalosti, spojené s osobou Ježiša Krista, majú spásny, zachraňujúci význam. Čo sa stalo s Ním, stalo sa pre našu záchranu. Preto Peter zdôrazňuje Božiu aktivitu v Ježišovom živote. Bol to Boh, ktorý mnohými zázrakmi, potvrdil, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš. Bol to Boh, ktorý vydal Ježiša na smrť podľa svojho plánu. Bol to Boh, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. A bol to znovu Boh, ktorý toho Ježiša urobil Pánom aj Mesiášom (v.36).

V súvislosti s Ježišovou smrťou však Peter hovorí, že kríž má Božiu i ľudskú stranu. Na adresu svojich poslucháčov hovorí, že oni zabili Ježiša. Ale to je len polovica pravdy. My nie sme spasení Ježišovou vraždou, ale jeho obeťou. Preto Peter hovorí, že Ježiš bol vydaný na smrť Bohom. I ľudská nenávisť a zloba poslúžili Božím spasiteľným zámerom. To najhoršie, čoho bol človek schopný, zabiť Božieho Syna, Boh použil na to najlepšie, čoho je On schopný, zachrániť človeka. Na kríži sa stretla nenávisť človeka a Božia láska. A láska vyhrala!

Pane, ďakujeme, že Ty si najväčší zločin človeka obrátil na najväčšiu záchranu!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal