Nezaradené

16. október

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

Ján 17:20-21

Prečo sa Ježiš modlí za jednotu veriacich, keď tá je daná spoločnou vierou v Neho i spoločným životom z Boha? Preto, aby sa táto duchovná a organická jednota i viditeľne prejavila. Viditeľný prejav jednoty má totiž slúžiť ako svedectvo svetu, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

Svet potrebuje nielen niečo počuť, ale i niečo vidieť. Potrebuje nielen počuť zvesť evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť a zjednotiť takých rozdielnych a rozmanitých ľudí, akými sme i my. Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Lebo keď sa svet pozrie na kresťanov, čo vidí? Nie jednotu, ale rozdelenie. Nejde len o to, že existuje veľa kresťanských cirkví. To je svojím spôsobom i nevyhnutné, aby sa tak odrážala rozmanitosť, ktorá nie je popretím jednoty. Veď existuje jednota v rozmanitosti i rozmanitosť v jednote. Zlé je to, že sa kresťania počas dejín vzájomne preklínali a prenasledovali a dokonca i zabíjali.

Ako teda máme aplikovať Ježišovu modlitbu za viditeľnú jednotu kresťanov? Máme ju aplikovať smerom navonok i smerom dovnútra. Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám rešpektujme druhých v ich rozdielnosti a kde je to možné, spolupracujme s nimi, pokiaľ to nebude znamenať kompromis v otázke pravdy evanjelia. Čo znamená aplikovať Ježišovu modlitbu za jednotu smerom dovnútra zboru? Záporne to znamená nehrešiť proti jednote. Napríklad keď ohováram niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Keď sa stránim niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak vnášam to, čo nespája, ale rozdeľuje, hreším proti jednote.

Jednota neznamená uniformitu, ale znamená v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Lebo láska vytvára viditeľnú jednotu. Láska je tmel, ktorý spája dovedna. Ježiš povedal: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému (Jn 13:35).

Pane, odpusť nám, že sme svetu zostali dlžní svedectvo o moci evanjelia, ktorá zjednocuje a spája!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal