Nezaradené

14. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Povedali mu: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov; ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal: Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženích s nimi. No prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť.

Lukáš 5: 33 – 35

Ježiš sa dostane do sporu so Židmi pre otázku pôstu. Ale kde sa v židovstve vzal pôst? Veď v Mojžišovom zákone nie je o ňom ani slovo. Až od babylonského zajatia začali izraelskí proroci vyzývať ľud k pôstu ako k prejavu pokánia. Odvtedy sa pôst zaužíval ako prejav zbožnosti jedenkrát v týždni. Farizeji sa však postili dvakrát v týždni (Lk 18:12). Pre nich sa pôst stal záslužným činom, zbožným výkonom, ktorým chceli prevýšiť všeobecnú prax. Preto sa pohoršujú na Ježišových učeníkoch. Zatiaľ čo sa Jánovi učeníci aj učeníci farizejov postia, tí tvoji jedia a pijú, hovoria Ježišovi. Prečo sa nepostia aj oni?

Ježiš im nezostane dlžný odpoveď: Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženích s nimi. Preto sa nepostia, lebo s Ježišom prišiel mesiášsky čas, čas radosti veselosti. V Ňom prišiel Ženích, ktorý pozýva ľudí na svadobnú hostinu. A je nezmyselné žiadať od svadobných hostí, aby sa postili. Lebo kým je ženích s nimi, nemajú dôvod k pôstu, jedine k radosti. No prídu dni, keď im ženícha vezmú a vtedy sa budú postiť. Ak ženíchova prítomnosť je dôvodom k radosti, jeho neprítomnosť bude dôvodom k pôstu.

Na tieto slová dopadá tieň kríža. Ježiš bude svojim učeníkom násilím vzatý. O týchto dňoch bude platiť jeho slovo, ktoré povie učeníkom pred svojou smrťou: Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať (Jn 16:20). Ale to nebude dlho trvať: Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť… a vašu radosť vám nikto nevezme (Jn 16:20-22). Ženích, ktorého im vezmú, im bude vrátený. A to bude dôvod k ešte väčšej radosti ako dovtedy.

Ale čo pôst? Má ešte pôst miesto v kresťanovom živote? Áno, veď Ježiš neruší pôst, ale ani ho neprikazuje. Pôst je možnosť, nie povinnosť. Nemá byť bremenom, ale radosťou. Preto sa nemáme pri ňom tváriť kyslo (Mt 6:16). Ale hlavným znakom kresťanského života je radosť. Veď my nie sme len svadobnými hosťami. Sme nevestou, ktorá čaká na príchod svojho Ženícha. Kto by sa potom neradoval?!

Pane, ďakujeme, že máme toľko dôvodov k tomu, aby sme boli ľuďmi radosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal