Nezaradené

17. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť.

Lukáš 4: 5 – 8

Ježiš pred svojím odchodom zo zeme hovorí: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi (Mt 28:18). Daná Mu bola preto, lebo šiel cestou utrpenia a kríža. Ale tu čítame, že aj diabol ponúka Ježišovi všetku moc, ale bez kríža: Tebe dám všetku túto moc a slávu… To je na tejto ponuke také lákavé. Nejsť cestou utrpenia k sláve, ale dostať sa k sláve a moci bez utrpenia. Obísť kríž je skratka, ktorá sa tu Ježišovi ponúka. Veľmi lákavá skratka. Ježiš by bol ušetrený obete, keby sa chytil satanovej ponuky.

Čo chce diabol na výmenu za všetku moc? Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Len malý úklon a celý svet bude ležať pri Ježišových nohách. Diabol je ochotný odovzdať všetku svoju moc. Ale on bude diktovať podmienky, za ktorých sa to udeje. Lebo vie, že za takýchto podmienok ho na konci tak či tak čaká víťazstvo. Veď kto mu podá prst, tomu on stiahne celú ruku.

Ako je to však s diablovou mocou? Naozaj mu patrí všetka moc nad svetom, ako to on tvrdí? Nie. Boh mu neprenechal moc nad svetom. Ježiš ho síce inde  nazýva kniežaťom tohto sveta, ale on nie je legitímny vládca sveta. Diabol je vzbúrenec, uzurpuje si moc, ktorá mu nepatrí. Preto Boh posiela svojho Kráľa, aby zbavil svet tohto okupanta a ľudí vyslobodil spod jeho vlády. Preto Ježiš neprijme povýšenie z diablovej ruky, jedine z Otcovej.

Ako teda Ježiš čelí diablovej ponuke? Tak, že o nej vôbec nehovorí. Miesto toho sa opäť „skryje“ za slovo: Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. Diabol hovorí: Aj mne sa pokloň. Ale Ježiš hovorí: … len jemu… Uctievanie je výlučná záležitosť. Patrí jedine Bohu a nikomu inému. Preto to nie je maličkosť, čo tu diabol od Ježiša žiada. Žiada pre seba to, čo patrí jedine Bohu! Úctu, česť, slávu, uznanie. A to mu Ježiš nedá. On sa nepokloní satanovi ani za cenu celého sveta. Veď strata by bola oveľa väčšia ako zisk. Svet by síce v Ježišovi získal svojho vládcu, ale stratil by v Ňom svojho Spasiteľa. Toho, ktorý prišiel svojou smrťou na kríži poraziť diabla.

Pane, ďakujeme, že aj v tomto pokušení si nemyslel na seba, ale na nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal