Nezaradené

18. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetky svoje pokušenia, načas od neho odišiel.

Lukáš 4: 9 – 13

Potom ho zaviedol do Jeruzalema. A to dokonca na chrámové cimburie. Práve na tomto svätom mieste, ktoré je príbytkom jeho Otca, bude Ježiš vystavený najväčšiemu pokušeniu. Preto ten výber miesta. Preto aj to zasľúbenie Písma.

Satan sa tu stáva zbožným. Premieňa sa na anjela svetla. Otvára Bibliu, z ktorej cituje. To je najľstivejšia forma pokušenia. Najrafinovanejšie pokušenie, lebo nie je namierené na slabosť viery, ale na silu viery. Na veľkosť dôvery v Boha. Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Doteraz Ježiš citoval Písmo. Teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať Písmo. Treba rozumieť duchu Písma. Veď Bibliou sa dá všetko dokázať. Aj sväté Písmo môže byť nástrojom v nesvätých rukách. Dokonca aj v diablových, ako v tomto prípade. A to je na tom to desivé.

Ježiš je pokúšaný dokázať svoju dôveru v Boha. Či Mu natoľko dôveruje, že sa odváži aj na skok viery. Ak dôveruje, skočí. Ak nedôveruje, neskočí. Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Ako Boží Syn sa predsa môže bezvýhradne spoľahnúť na Boha. Môže počítať s jeho ochranou. A diabol to podoprie citátom Písma: Veď je napísané…

Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Nebudeš Ho skúšať, overovať si, či Mu môžeš dôverovať alebo nie. Či splní svoj sľub alebo nie. Lebo žiadať zázrak od Boha ako dôkaz znamená pokúšať Boha. Kto však dôveruje, nepotrebuje skákať z chrámu. Veď to by nebol prejav dôvery, ale nedôvery. Dôvera si nepotrebuje overovať. Len keď mám o niekom pochybnosti, tak si overujem, do akej miery mu môžem veriť. Smerom k ľuďom síce platí: Dôveruj, ale preveruj. Smerom k Bohu to však neplatí. Veď či nám nakoniec On sám neposkytol dostatok dôkazov o tom, že je hoden našej dôvery?!

Pane, odpusť nám všetky naše pochybnosti o Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal