Nezaradené

5. júl

Zavolali teda toho človeka , ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. On však odpovedal: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.

Ján 9:24-25

Rozhovor s rodičmi uzdraveného nevnesie nové svetlo do situácie. Preto sa farizeji rozhodnú celú záležitosť okolo jeho uzdravenia uzavrieť. Znovu si predvolajú muža. Pri prvom rozhovore sa ho pýtali: Čo hovoríš o ňom ty? O tom, čo ťa uzdravil? Teraz oznámia mužovi, k akému záveru dospeli: My vieme, že ten človek je hriešny. Výzvou: Vzdaj Bohu slávu, žiadajú muža, aby aj on zavrhol Ježiša ako hriešnika. Muž sa nevyjadrí k tomu, čo nevie, len k tomu, čo vie s istotou. Oproti prehláseniu farizejov: My vieme…, postaví svoje viem: … jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Aké jednoduché a predsa hlboké svedectvo! O toto ide v kresťanskej skúsenosti, byť vyvedený z duchovnej tmy na svetlo poznania Boha. Farizeji svoje vieme založili na náboženských predsudkoch: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu (Jn 9:16). Mužovo viem je založené na osobnej skúsenosti, ktorú nemôžu spochybniť ani jeho protivníci. Najlepšia obhajoba kresťanstva je život premenený Kristovou mocou. Proti takému argumentu neexistuje protiargument.

Mužovo vyznanie je príkladom pre všetkých, ktorí stoja na začiatku života viery. Nenechá sa farizejmi zatiahnuť do teologickej debaty o tom, kto je Ježiš. Nemá problém povedať: Neviem. Nie je hanba priznať si, že ako kresťania ani my nemáme na všetko odpoveď. Proti tvrdeniu svojich oponentov však muž postaví svoju osobnú skúsenosť, ktorú mu nikto nemohol vyvrátiť ani vziať. Každý, kto sa stane kresťanom, o svojej minulosti vyznáva: …jedno viem, že som bol slepý. Slepý voči pravde, slepý voči Bohu, slepý voči duchovným veciam. Nerozumel som Biblii, ani Kristovej obeti, ani jeho učeniu. O prítomnosti kresťana však platí: …a teraz vidím. Vidím očami viery duchovné skutočnosti. Rozumiem veciam, ktorým som predtým nerozumel. A to vďaka Kristovi. Kresťan nie je tmár, ale človek, ktorý bol vyvedený zo tmy na svetlo.

Pane, i my vyznávame, že vďaka Tebe vidíme, čo sme pred tým nevideli.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.