Biblia a teológia

18. jún

Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?

Skutky 2:36-37

Na Turice znie zvesť evanjelia, zvesť o ukrižovanom, vzkriesenom a oslávenom Kristovi. Keď sa Svätým Duchom obvinení poslucháči pýtajú, čo majú robiť, Peter k zvesti evanjelia pripojí i výzvu evanjelia, výzvu k pokániu a krstu na znamenie viery v Ježiša Krista. To sú dve podmienky spasenia. Bez pokánia a viery niet spasenia. Ale ktorí poslúchnu výzvu evanjelia, v pokání sa odvrátia od hriechu a vo viere sa obrátia ku Kristovi, tým Peter zvestuje i zasľúbenia evanjelia. Jedným je odpustenie hriechov a druhým je dar Svätého Ducha.

Prečo práve tieto dva dary? Jedným darom Boh rieši našu minulosť. Druhým zas rieši našu budúcnosť. Potrebujeme odpustenie pre hriešnu minulosť i zmocnenie pre novú budúcnosť. Preto Boh dáva jedno i druhé, odpustenie i Svätého Ducha. Nikdy nedáva jedno bez druhého, ale vždy dáva jeden dar spolu s druhým, naraz, súčasne, z milosti. Nemôžeme mať jeden dar bez druhého. Kto má jeden, má i druhý. Komu bolo odpustené, ten dostal i Svätého Ducha.

Komu Boh sľubuje odpustenie? Vrahom svojho Syna. Áno, i pre vrahov Božieho Syna je odpustenie. Lebo jeho krv má moc očistiť od každého hriechu. Toto odpustenie je dokonalé, lebo ono zotiera minulosť, ako keby sa nikdy nestala. Boh zahadzuje naše hriechy za svoj chrbát, pochováva ich na dne mora a nikdy na ne nespomína. Ten čierny mrak mojich vín, ktorý ma oddeľoval od Boha, je raz a navždy odstránený.

Komu bolo odpustené, tomu bol darovaný i Svätý Duch, ktorý nás zmocňuje žiť nový, posvätený život. On je ten Tešiteľ, ktorý prebýva v nás. Ktorý nás teší tou najväčšou radosťou, akú tu na zeme môžeme prežiť, radosťou zo spasenia. On je ten Duch pravdy, ktorý nás uvádza do pravdy Písma. On je Kristov Duch, skrze ktorého Kristus prebýva v našich srdciach.

Pane, ďakujeme Ti, že sľub o odpustení a dare Svätého Ducha patrí i nám!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal