Biblia a teológia

17. júl

Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat.

Genezis 15:17-18

Zmluva je pripravená na „podpis“, ale podpíše ju len jeden. Dymiaca pec a ohnivá pochodeň – symboly Božej prítomnosti prejdú medzi rozpolenými čiastkami zvierat. Je to vlastne prísaha, ktorou Boh berie na seba zmluvný záväzok: Nech sa mi stane to čo týmto zvieratám, ak nedodržím zmluvu a nesplním svoj záväzok.

Prečo však zmluvu podpíše len Boh? Lebo zmluva v Písme nie je dohodou medzi Bohom a človekom, medzi dvoma rovnocennými partnermi. Človek nie je rovnocenným partnerom Boha. Preto zmluva je vždy jednostranný dar Boha človeku. Boh dobrovoľne berie na seba zmluvný záväzok, ktorým sa zaväzuje voči človeku, že splní, čo sľúbil. Keď Abrámovi nestačí slovo, tak mu to Boh dá „na papieri“ vo forme zmluvy. Až tak ďaleko ide Boh v ústrety slabej viere človeka!

Nie je to Abrám, kto dáva Bohu svoj sľub. Je to Boh, kto dáva Abrámovi svoj sľub. Boh Abrámov sľub nepotreboval. Abrám ten Boží áno. Náš vzťah s Bohom nie je založený na našich sľuboch daných Bohu, ale na Božích sľuboch daných nám. Nejde o to, či ja splním svoje sľuby, ale či Boh splní svoje sľuby.

Ak sa ako Abrám pýtame: Bože, podľa čoho spoznám, že splníš svoje sľuby i pri mne? Potom je Božia odpoveď taká istá ako bola vtedy. Ako Boh uzatvoril zmluvu s Abrámom, tak ju uzatvoril i s nami. Boží Syn pred svojou smrťou vzal do rúk kalich s vínom a hovorí: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás (Lk 22:20). Na kríži Boh uzavrel svoju zmluvu s nami, podpísanú krvou svojho Syna. Zmluvne sa voči nám zaviazal, že splní svoje sľuby dané nám. Že odpustí naše hriechy a že nám dá večný život. Každá Večera Pánova nám pripomína tento Boží zmluvný záväzok voči nám.

Pane, ďakujeme, že vychádzaš v ústrety našej slabej viere tým, že si sa zmluvne voči nám zaviazal, že splníš svoje sľuby.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal