Biblia a teológia

19. máj

Včasráno vstal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučuje mesto. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? Ten však odpovedal: Neboj sa! Máme viac spojencov než oni. Potom sa Elizeus modlil: Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea.

2. kniha kráľov 6:13-17

V situácii ohrozenia prorok Elizeus zvestuje svojmu sluhovi úžasnú skutočnosť: Máme viac spojencov než oni. Ale táto skutočnosť je neviditeľná ľudským očiam. Preto Elizeus k svojej zvesti pripája i modlitbu za sluhu: Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Len keď sluha uvidí to, čo vidí prorok, pochopí, prečo sa nemusí báť.

My sme na tom podobne ako Elizeov sluha v tomto príbehu. Biblia nám zvestuje skutočnosti, ktoré sú svojou podstatou neviditeľné. Zvestuje Boha, ktorý je neviditeľný. Zvestuje Božie kráľovstvo, ktoré Kristus buduje na zemi. Ale ono je tiež neviditeľné. Zvestuje prítomnosť Božieho Ducha, ktorá mení ľudské životy. Ale ona je tiež neviditeľná. Zvestuje večný život, ktorý je neviditeľný.

Ako sa tieto neviditeľné pravdy a skutočnosti môžu stať život premieňajúcou mocou? Len tak, keď nám Boh otvorí oči viery, aby sme videli, čo je ľudským očiam neviditeľné. Preto apoštol Pavol nielen zvestoval duchovné pravdy, ale sa i modlil za svojich čitateľov: ...aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista… osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila (Ef 1:17-19).

Uprostred sveta môžeme obstáť len ako ľudia, čerpajúci vierou z neviditeľných zdrojov, ktoré máme v Bohu. Ľudia, ktorí viditeľnú realitu sveta premáhajú pohľadom viery na neviditeľnú realitu neba. Potom spoznáme, že sa ani my nemusíme báť.

Pane, ďakujeme, že to tvoje neviditeľné je mocnejšie a slávnejšie než všetko to viditeľné tohto sveta!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal