Nezaradené

19. november

Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil.

Zjavenie 2:8

Prvý a Posledný je titul, ktorý v Starej zmluve patril len Bohu. Ale Kristus vzťahuje tento titul i na seba. Tým sa prehlasuje za rovného Bohu. A právom. Čo platí o Otcovi, platí i o Synovi. Ako je Otec večný, tak je i Syn večný. On stojí na počiatku všetkého, ale sám nemá počiatok. On stojí i na konci všetkého, ale sám nemá koniec. Je bez počiatku i bez konca, od večnosti do večnosti.

K tomuto božskému titulu Kristus pripája slová: …ktorý bol mŕtvy a ožil. Ale ako môže večný, nesmrteľný Boh zomrieť? Je predsa vylúčené, aby Boh mal osobnú skúsenosť so smrťou. Boh nie, ale človek áno. Preto sa Boh stal človekom. Čo sa stane, keď vtelený Boh zostúpi na zem medzi svoje stvorenie? Spozná život z tej najťažšej, najkrutejšej a najbolestnejšej strany. 

Sú veriaci v Smyrne chudobní? Aj On bol chudobný. Keď opustil bohatstvo a slávu neba, žil životom chudoby a biedy na zemi. Sú veriaci v Smyrne terčom ohovárania, nenávisti a posmechu? Aj Jeho urážali, vysmievali sa Mu, falošne Ho obviňovali a rúhali sa Mu. Hrozí, že niektorí z veriacich v Smyrne prinesú najvyššiu obeť, obeť vlastného života kvôli vernosti Kristovi? Aj On priniesol obeť vlastného života, keď všetkými opustený a zavrhnutý zaplatil vlastnou krvou za hriech sveta.

Nikto z jeho nasledovníkov nemôže povedať Kristovi: Pane, Ty nevieš, aké je to trpieť núdzu a žiť v biede a chudobe. Nevieš, aké je to byť vysmievaný, urážaný a neprávom obviňovaný. Nevieš, aké je to byť prenasledovaný, nenávidený a mučený a nakoniec všetkými zavrhnutý zomierať v krutých bolestiach. Nikto to nemôže povedať, lebo On to všetko veľmi dobre vie. Vie to z vlastnej skúsenosti, lebo spoznal život z tej najkrutejšej strany. Ale On nielen okúsil smrť, ale nad ňou aj zvíťazil: …bol mŕtvy a ožil. V týchto slovách je obsiahnutá celá Veľká noc. On zostúpil do ríše smrti, aby aj túto oblasť ničoty a temna podriadil svojej moci. Preto môžeme svoj život i svoju smrť zasadiť do kontextu Kristovho veľkonočného víťazstva.

Pane, ďakujeme, že svoj život môžeme vidieť vo svetle tvojho víťazstva!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal