Biblia a teológia

19. október

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Ján 17:24

Koho Otec miluje, toho obdarúva. Miluje svojho Syna, preto Ho obdarúva. Miloval Ho ešte pred stvorením sveta, vtedy, keď ešte nejestvovalo nič z toho, čo jestvuje. Čím Ho teda obdaroval? Tým, čo jestvovalo i pred stvorením sveta. Obdaroval Ho svojou slávou. Sláva, ktorá patrí Otcovi, tak patrí i Synovi. Ako je Otec slávny, tak je slávny i Syn.

Otec však má i ďalší dar pre svojho Syna: … tí, ktorých si mi dal. Aký to kontrast medzi týmito darmi! Medzi božskou slávou na jednej strane a nami na strane druhej. Veď my sme tí, o ktorých platí, že zhrešili a nemajú Božiu slávu (Rim 3:22). My, hriešne ľudské bytosti sme Otcovým darom lásky Synovi!

Existuje vôbec pre to nejaké vysvetlenie? Áno, existuje, ale nehľadajme ho v sebe, ale jedine v  Otcovi, v jeho láske. Dôvod, pre ktorý dal Otec Synovi svoju slávu, bola jeho láska k Synovi. Dôvod, pre ktorý dal Synovi nás, bola jeho láska k nám. Veď počúvajte, čo o tejto láske Otca k nám hovorí Syn: …miloval si ich tak ako mňa (v.23b).

To, že Otec miluje Syna, je pochopiteľné. Ale to, že nás Otec miluje rovnakou láskou ako Syna, je nepochopiteľné. Syn je milovania hodný. My nie sme. Syn je hodný Otcovej lásky. My nie sme. Aká to potom musí byť láska, ktorá nehodného miluje rovnako ako hodného?! Ktorá odsúdenia hodného miluje rovnakou láskou ako milovania hodného?!

My nie sme milovaní preto, že sme vzácni. My sme vzácni preto, že sme milovaní. My nie sme milovaní preto, že sme krásni. My sme milovaní preto, aby sme boli krásni, čistí, bez poškvrny a vrásky. …miloval si ich tak ako mňa. Koho? Tých, ktorých si mi dal. Boli tvoji, hovorí Syn vo svojej modlitbe, a dal si ich mne“ (v. 6a). Prečo nás dal Synovi? Aby nás Syn vykúpil, očistil od všetkej neprávosti a pripravil na život vo svojej sláve.

Pane, nechápeme veľkosť lásky tvojho Otca k nám, ale ďakujeme, že sme takou láskou milovaní!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal