Nezaradené

2. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazim! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa. Ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia! Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.

Lukáš 10: 12 – 16

Oproti trom mestám Galilei tu stoja tri pohanské mestá, Sodoma, Týrus a Sidón. V Starej zmluve znie Božie beda na adresu týchto miest. V prípade Sodomy kvôli morálnej zvrhlosti jej obyvateľov, v prípade Týru kvôli pýche a v prípade Sidónu kvôli násiliu, ktorého sa toto filištínske mesto dopúšťalo na Izraeli. To beda sa naplnilo v prípade každého z týchto troch miest v podobe Božieho súdu nad nimi.

Na pôde Novej zmluvy však zaznie beda z Ježišových úst. A to na adresu troch miest Izraela, Božieho ľudu. O pohanských mestách Ježiš naopak prehlási, že na poslednom súde im bude ľahšie ako mestám Galilei. To je šokujúce prehlásenie! Aká poľahčujúca okolnosť bude svedčiť v prospech obyvateľov týchto miest? Že výsady, ktoré mala Galilea, oni nemali. Lebo keby mali, bolo by všetko inak: Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa.

Výsady, ktoré mali mestá Galilei, sa pre ne stanú priťažujúcou okolnosťou. Prečo? Lebo zostali nevyužité, vyšli pri nich nadarmo. Veľa videli aj počuli, ale pokánie nerobili. Ak nevyužijeme duchovné výsady, ktoré máme, tak sa raz môžu obrátiť proti nám. Potom Ježišovo beda platí aj na našu adresu. Jeho beda však nie je len hrozbou, ale aj žiaľom. Ó, beda, prebeda! Tak narieka Boží Syn nad nekajúcimi mestami. Lebo On vie, čo ich čaká. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia.

Dnes nemáme výsadu vidieť zázraky, ale počuť slovo: Kto vás počúva, mňa počúva. V slove viditeľného posla ľudia počujú neviditeľného Ježiša. Preto odmietnuť slovo posla znamená odmietnuť slovo Posielajúceho. Ba viac: A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. Neprijať slovo znamená pohrdnúť Ježišom aj samotným Bohom. A to je neodpustiteľné.

Pane, pomôž nám pamätať, že komu bolo veľa dané, od toho sa bude aj veľa požadovať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal