Biblia a teológia

2. máj

Jozua, syn Núna, poslal tajne zo Šittímu dvoch vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu i Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab a tam sa zložili… Ráchab povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že nás zachvátil strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami… Potom obaja muži prišli k Jozuovi a povedali: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami.

Jozua 2:1-9, 23-24

Pred štyridsiatimi rokmi Mojžiš vyslal vyzvedačov do zasľúbenej zeme. Dopadlo to katastrofálne. Vyzvedači sa vrátili so správou, ktorá úplne demoralizovala celý Boží ľud. Hovorili: Nemôžeme vojsť do zeme, lebo nepriateľ je silný. Boh vtedy povedal: Ani nevojdete, ale nie pre silu nepriateľa, ale pre svoju neveru. A tak nevera ľudu spôsobila štyridsaťročný odklad naplnenia Božieho sľubu. Ľud zabudol, že nepriateľa treba merať Bohom a nie sebou.

Izrael opäť stojí na hraniciach zasľúbenej zeme. Aj Jozua vyšle vyzvedačov s úlohou preskúmať krajinu. S akou správou prídu vyzvedači teraz? Boh je mocný! Spoza nepriateľskej línie prinášajú veľké povzbudenie pre celý ľud: Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Pritom len presne opakujú, čo im povedala Ráchab.

To je veľmi pozoruhodné! Veď čo je úlohou vyzvedačov? Vyzvedieť, aká je vojenská sila nepriateľa. Ale keď sa vyzvedači vrátia, neprinášajú v prvom rade správu o nepriateľovi, ale o svojom Bohu. Lebo Boží ľud nepotrebuje poznať silu nepriateľa, ale silu či moc svojho Boha. Prečo? Preto, lebo jeho boj má duchovný charakter, je to boj viery. A čo potrebuje viera? Uistenie o Bohu, o jeho moci, o jeho sľube. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk, hovoria vyzvedači. Ale či to Izrael nevedel i pred tým? Áno, ale tentoraz vyzvedači dostanú potvrdenie tohto sľubu na nepriateľskom území, z úst pohanskej ženy. Aby sa nezopakovala situácia z minulosti, Boh daruje svojmu ľudu toto veľké uistenie a povzbudenie. On robí všetko pre naplnenie svojho sľubu. Koná i na nepriateľskom území i za nepriateľskou líniou. Koná na strane tých, ktorých posiela i na strane tých, ku ktorým ich posiela.

Pane, ďakujeme, že Ty si dosť mocný na to, aby si mohol splniť svoje sľuby!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal