Nezaradené

20. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Otče náš… posväť sa meno tvoje.

Lukáš 11: 2

Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný pisateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa „podpisuje“ pod všetko, čo hovorí a koná. V Starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V Novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Aké je Božie meno? Jeho meno je sväté (Ž 111:9). Božiemu menu zo svätosti ani ku svätosti nič nechýba. Nikto nič nepridá, ani neuberie zo svätosti Božieho mena. Ono bolo, je aj naveky bude sväté. Nebo to už vie oddávna. Preto v nebi znie: Svätý, svätý, svätý Hospodin (Iz 6:3)! Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všelijako, len nie dobre.

Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal aj súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal napospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam (Iz 6:5). A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú ujmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie: Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha (Ex 20:7)!

Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesväcovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávaním, rúhaním, preklínaním. Hocikto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno neraz trpí aj v ústach tých, ktorí sa k Nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť.

Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesväcované Otcovo meno. Trpí tým a túži po tom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou.

Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal