Nezaradené

20. marec

Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná.

Ján 3:29

Ján Krstiteľ kratučkým podobenstvom zo židovskej svadby vysvetľuje svoje poslanie. Najlepší priateľ ženícha (my by sme dnes povedali družba) bol sprostredkovateľom medzi ženíchom a nevestinou rodinou. Keď počul, že sa už blíži ženích so svadobným sprievodom pre svoju nevestu, vedel, že jeho úloha sa úspešne skončila. A Ján hovorí, že takto je to aj medzi ním a Ježišom: Ja nie som ženích, som len priateľ ženícha. Preto nevesta nepatrí mne, ale ženíchovi. Mojou úlohou bolo len pripraviť nevestu na jeho príchod a priviesť ju k Nemu. A keď ich teraz vidím spolu, ženícha s nevestou, Ježiša a ľudí, ktorí prichádzajú k Nemu, veľmi sa z toho radujem. Lebo moja úloha je úspešne splnená.

Keď Ján nazýva Ježiša ženíchom, tým vyjadrí i Ježišovo poslanie. Boží Syn prišiel na svet ako Ženích, aby nás pozval na svoju svadbu. Nie ako hostí, ale ako svoju nevestu, aby sa raz s nami spojil vo vzťahu večnej lásky. Aby sme sa tak stali účastní toho najúžasnejšieho príbehu lásky v dejinách, ktorým je láska nebeského Ženícha k človeku. Svadba, na ktorú sme pozvaní, sa volá Baránkova svadba. A nevesta sa volá Baránkova nevesta. Ale prečo? Lebo tento Ženích si musí svoju nevestu najprv vykúpiť svojou smrťou, očistiť svojou krvou. Aby raz aj ona bola čistá, svätá, dokonalá ako je Ženích čistý, svätý, dokonalý. Preto sa Ježiš musel najprv stať Baránkom, aby sa raz mohol stať Ženíchom.

Ján svedčil o Ježišovi: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta (Jn 1:29)! Skôr než príde hodina Baránkovej svadby, musí prísť hodina Baránkovej smrti. Skôr ako bude tiecť víno na jeho svadbe, musí tiecť krv na jeho kríži. Možno tu na zemi nikdy nepôjdeme na svoju vlastnú svadbu. Vždy budeme chodiť len na cudzie svadby ako hostia. Ale ak patríš Baránkovi, jeho svadba bude i tvojou svadbou. A keď nás raz On vezme do svojho náručia ako Ženích svoju nevestu, vtedy celá naša bytosť bude prekypovať nepredstaviteľnou radosťou a šťastím, že sme takou láskou vykúpení a takým Ženíchom milovaní.

Pane, i my chceme byť tvojou nevestou. Staň sa Ženíchom i našej duše!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal