Biblia a teológia

24. február

Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema cez mestá i dediny a učil.

Lukáš 13:22

Ježišovo verejné pôsobenie má jasný program i jasný cieľ. Jeho programom je učiť. Jeho cieľom je Jeruzalem. Čo znamená učiť? Znamená to uvádzať ľudí do pravdy Písma, vyučovať ich, ako majú žiť. Ježiš je totiž autorizovaný vykladač Písma. On je zároveň autor, pôvodca slova, ktoré i sám vykladá, učí. V jednej osobe je tak zákonodarca i vykladač zákona. On určuje mravné normy pre život človeka a zároveň ich vysvetľuje, ako majú byť uvádzané do praxe života.

Ako však spolu súvisí jeho program s jeho cieľom? Jeho vyučovanie s jeho cestou do Jeruzalema? Cieľom je Jeruzalem, kde Ho čaká smrť, poprava na kríži. Keby Ježiš prišiel len učiť, bolo by to síce vzácne, ale nedostatočné. Lebo by bol len jedným z mnohých učiteľov mravnosti. Naším problémom nie je len nevedomosť, ale i bezmocnosť. My nielenže nevieme, ako správne žiť, my ani nie sme schopní správne žiť. Veď kde vziať silu k životu podľa Boha? Jedine z Boha. Kde vziať silu k životu podľa Ježišovho učenia? Jedine z Ježiša. Preto Ježiš prišiel, aby nielen učil, ale i spasil. Lebo my nepotrebujeme len Učiteľa, ale i Spasiteľa. Nepotrebujeme len toho, kto nám ukáže ako žiť. Potrebujeme i toho, kto nás zmocní k tomu, aby sme vládali tak žiť. Potrebujeme Spasiteľa, ktorý nás vykúpi z našich vín i z našej porušenosti a sebectva. Ktorý nás mocou svojho Ducha naplní k novému životu v súlade so svojím učením v Písme.

Čo máme teda hľadať u Ježiša? S Ježišom prišlo na svet nielen nové učenie, ale i nová moc. V jeho osobe prišiel Učiteľ i Spasiteľ. Keďže je náš Učiteľ, prichádzame k jeho nohám, aby nás učil, ako máme žiť. Keďže je náš Spasiteľ, prichádzame k jeho krížu, aby nám udelil svoju očisťujúcu a život premieňajúcu moc k životu.

Pane, ďakujeme, že si nás nenechal v našej nevedomosti, ani v našej  bezmocnosti!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal