Nezaradené

19. jún

Tu im znova povedal: Ja odchádzam a vy ma budete hľadať. A zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Azda sa len nezabije, keď hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? A povedal im: Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ján 8:21-24

Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Kam Ježiš odchádza? Tam, odkiaľ prišiel. Prišiel zhora, vracia sa hore. Prišiel od Otca, vracia sa k Otcovi. Jeho príchod zhora nadol sa odohral na Vianoce, v betlehemských jasliach. Jeho odchod zdola nahor sa odohrá cez udalosti Veľkej noci, cez kríž a vzkriesenie. Veď preto prišiel zhora, aby vykonal spásne dielo a potom sa opäť vrátil hore.

Židia však nechápu. Ježišove slová o odchode si vysvetľujú po svojom: Azda sa len nezabije, keď hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? Aká hlboká irónia sa skrýva v ich slovách! Áno, Ježišov odchod sa naozaj odohrá cez smrť. Ale smrť, ktorou zomrie, nebude samovraždou, ale dobrovoľnou obeťou na kríži. A budú to práve oni, ktorí budú mať Ježišovu smrť na svedomí.

Ježiš však hovorí Židom: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Ale prečo? Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Toto platí o nás všetkých. Medzi nami a Ježišom je priepastný rozdiel. Ten je daný naším a jeho pôvodom. Ale veď či Ježiš neprišiel práve preto, aby tento rozdiel odstránil? Aby nás z tohto sveta preniesol do svojho sveta? Áno. Preto o svojich učeníkoch hovorí: Nie sú zo sveta… (Jn 17:16). A všetkým svojim učeníkom zasľúbil: Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja (Jn 14:3). Jedni môžu prísť tam, kam Ježiš odchádza, druhí nie. Prečo jedni môžu a druhí nie? Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Ten rozdiel je spôsobený vierou v Krista. A je to rozdiel medzi nebom a peklom.

Pane, ďakujeme, že si prišiel zhora nadol, aby sme raz my mohli prísť zdola nahor.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.