Nezaradené

24. november

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Ján 19:30

Je dokonané! Dokonané znamená uskutočnené a ukončené, čiže hotové.  Čo je dokonané? Všetko, čím Boh poveril svojho Syna, aby uskutočnil na zemi. Ježiš prišiel, aby zjavil Boha a zachránil človeka. Jedno i druhé sa odohralo na kríži.

Je dokonané, platí pre zjavenie Boha. Kríž zjavuje Boha v plnosti ako Boha súdu i milosti, svätosti i lásky. Zjavuje Ho ako svätého Boha, ktorý nenávidí hriech a trestá hriech smrťou. Zjavuje Ho ako milostivého Boha, ktorý miluje človeka a pre obeť svojho Syna odpúšťa náš hriech. Veď je napísané: Bez preliatia krvi niet odpustenia hriechov (Heb 9:22). Ak nemala tiecť naša krv, krv vinných, musela tiecť krv nevinného. A kríž je miesto, kde tá krv tiekla za náš hriech v obeti nevinného Božieho Syna. To, že Boh za nás vydal svojho Syna na smrť, je div všetkých divov, div nepochopiteľnej milosti a lásky. Preto nič tak v plnosti nezjavuje Boha ako kríž, jeho svätosť i jeho lásku.

Je dokonané, však platí i pre Boží plán spásy a vykúpenia človeka. Plán, ktorý bol pripravený vo večnosti, zasľúbený a predpovedaný v Písme, je uskutočnený a naplnený Kristom na kríži. Kríž, ktorý v plnosti zjavuje Boha, rovnako v plnosti zachraňuje človeka. Preto si znovu a znovu musíme pripomínať: Je dokonané! Potrebujeme si to pripomínať sebe i druhým.

A to najmä vtedy, keď si myslíme, že k Ježišovmu dokonanému dielu spásy musíme ešte niečo doplniť. Že sa musíme viac snažiť, aby sme boli dosť dobrí pre Boha. Že musíme pridať v našom zbožnom výkone, aby bol Boh s nami spokojný. Ale všetko, čo bolo potrebné pre našu spásu, bolo vykonané. Vykonal to za nás a pre nás Ježiš. Keď povedal: Je dokonané, tak Ho vezmime za slovo. Keď Bohu stačí, čo vykonal Ježiš na kríži, nech to stačí i nám. Keď Boh prijal obeť svojho Syna ako dostatočnú za naše hriechy, tak ju prijmime ako dostatočnú pre seba i my. Vďaka Bohu, že kresťanstvo nezačína rozkazom: Konaj! Ale začína oznámením: Je dokonané!

Pane, ďakujeme, že Ty si dokonale zjavil Otca a dokonale spasil človeka.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal