Biblia a teológia

25. marec

A po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás… Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich…

Lukáš 22:20, 42

Je tu reč o dvoch kalichoch. Ten prvý berie pri poslednej večeri do rúk Ježiš a podáva ho svojim učeníkom so slovami: Vezmite a pite. Ten druhý berie v Getsemane do rúk nebeský Otec a podáva ho svojmu Synovi so slovami: Vezmi a pi. Ten prvý kalich je určený pre učeníkov, ten druhý je určený pre Ježiša. Pri poslednej večeri Ježiš zjaví učeníkom, čo bude kríž znamenať pre nich. Bude znamenať ich spásu, preto im podáva kalich spásy. V Getsemane Otec zjaví Synovi, čo bude kríž znamenať pre Neho. Bude znamenať bolesť, utrpenie, smrť. Preto Mu podáva kalich utrpenia. Pre kalich spásy platí: Pite z neho všetci. Pre kalich utrpenia však platí: Pi z neho len ty sám, jeden za všetkých.

V súvislosti s kalichom spásy Ježiš hovorí o zmluve, dokonca o novej zmluve. To je taká, ktorá tu ešte nebola. Aká? Zmluvy sa bežne uzatvárajú medzi dvoma zmluvnými stranami, ktoré sa dohodnú na vzájomne výhodných zmluvných podmienkach, a potom zmluvu podpíšu. Svojím podpisom sa zaviažu plniť zmluvné podmienky. Táto nová zmluva nepredstavuje dohodu dvoch rovnocenných strán či partnerov. Jej platnosť nebude závisieť od toho, či ju dodržia obidve zmluvné strany.

Je to jednostranná zmluva, ktorá nie je ničím iným ako darom Božej lásky človeku. Touto zmluvou sa Boh dobrovoľne zaviaže voči človeku, že splní svoj sľub, sľub spásy, sľub o odpustení hriechov. Boh k svojmu sľubu tak pripojí i zmluvný záväzok, aby sme si mohli byť absolútne istí tým, že Boh splní, čo sľúbil. Ale táto nová zmluva vstúpi do platnosti až vo chvíli, keď bude podpísaná. A práve to sa odohrá na kríži. Na kríži dôjde k podpísaniu zmluvy. Tam ju Ježiš podpíše svojou vlastnou krvou, ktorú vyleje za nás. To je cena, ktorá musela byť zaplatená, aby nová zmluva mohla vstúpiť do platnosti. Niet kalicha spásy bez kalicha súdu a utrpenia. Aby sme my mohli piť z kalicha spásy, Ježiš musel piť z kalicha Božieho súdu a musel ho vypiť až do dna, za nás za všetkých.

Pane, ďakujeme, že tvoj podpis je pre nás zárukou platnosti novej zmluvy!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal