Nezaradené

27. november

V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Neplač, hľa zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť Baránka akoby zabitého… Ten prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne.

Zjavenie 5:1-7

Ján sa dozvedá, že lev z kmeňa Júdovho dosiahol svoje víťazstvo tým, že sa stal obetným Baránkom. To znamená, že Božia moc sa tu na zemi prejavuje úplne inak ako ľudská moc. Navonok sa prejavuje ako úplná bezmocnosť. Preto Boh, ktorý nás prišiel vykúpiť pre seba, prišiel ako slabý medzi mocných, ako obetný Baránok medzi dravých vlkov. Silný lev sa stal slabým Baránkom. Táto Božia slabosť dosiahla svoj vrchol na kríži, kde Boží Baránok visel bezmocne pred očami mocných tohto sveta.

Ale to, čo v očiach sveta vyzeralo ako úplná porážka, v skutočnosti bolo najväčším víťazstvom. Lebo nikde sa Božia moc neprejavila tak mocne ako práve na kríži, keď v zdanlivej slabosti a bezmocnosti sa zrodila spása človeka. Keď v tej strašnej chvíli utrpenia Boží Baránok zvíťazil nad hriechom, nad diablom, nad smrťou i nad svetom. Keď porazil všetkých svojich i našich nepriateľov. Najväčšie víťazstvo je víťazstvo kríža, víťazstvo utrpenia, slabosti, bezmocnosti, obete a lásky. A niet väčšieho víťaza ako je Víťaz Golgoty!

Teraz však Ján vidí Baránka stáť v sláve neba. To znamená, že zabitý Baránok je vzkriesený. Ukrižovaná láska žije ďalej. Je neporaziteľná, lebo je silnejšia ako smrť. Ale prečo Ján vidí Baránka stále akoby zabitého? Vzkriesený Baránok nosí na svojom tele stopy po svojej obeti na kríži – jazvy na rukách, na nohách i na svojom boku. Nosí ich na znamenie, že jeho obeť má stálu, večnú platnosť. Platí na zemi i v nebi. Platí pre časnosť i pre večnosť.

Pane, ďakujeme, že tvoja obeť platí i pre nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal