Nezaradené

28. apríl

A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Ján 5:27-29

Čo znamená právomoc súdiť, ktorú dostal Ježiš od Otca? Rozhodnúť s konečnou platnosťou o večnosti človeka, o jeho údele po smrti. Podľa Ježiša sú možné len dva konečné údely. Jedni budú vzkriesení pre život, teda pre večný život. Druhí budú vzkriesení na odsúdenie, teda na večné odsúdenie. V deň vzkriesenia tak nastane konečné rozdelenie. Tu na zemi žijeme jedni vedľa druhých, pomiešaní, veriaci s neveriacimi, kresťania s nekresťanmi. Ale posledný súd oddelí jedných od druhých. Pritom to rozdelenie pôjde naprieč všetkým rodinám, vzťahom, spoločenstvám.

Kto bude vzkriesený pre večný život? Budú to tí, čo robili dobre. Ako tomu máme rozumieť? Veď už predtým Ježiš povedal: Kto verí v neho, nie je odsúdený (Jn 3:18). Nestačí teda viera? Vari budeme spasení z dobrých skutkov? Nie, lebo sme spasení milosťou skrze vieru (Ef 2:8). Ale nebudeme spasení ani bez dobrých skutkov. Lebo viera bez skutkov je mŕtva (Jk 2:26). Skutočná viera sa neprejavuje len slovami, ale najmä skutkami. Na poslednom súde budeme vyzvaní, aby sme predložili dôkazy o svojej viere. Jediným dôkazom bude náš život, či sme ho žili v súlade s našou vierou. Nie dokonalý život, ani nie bezhriešny, ale predsa zmenený život. Život žitý s Kristom a pre Krista.

Kto bude vzkriesený na odsúdenie? Budú to tí, čo páchali zlo. Čo je najväčšie zlo, akého sa človek môže dopustiť? Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna (Jn 3:18). A ešte raz: Kto odmieta Syna, neuzrie život (Jn 3:36). Kto svojou neverou odmietne Ježiša v časnosti, bude Ježišom odmietnutý vo večnosti. Kto nechcel s Ježišom žiť v tomto živote, nebude s Ním žiť ani v budúcom živote. Dostane to, čo chcel.

Pane, pomôž nám žiť v časnosti vo svetle večnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal