Nezaradené

28. december

Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jonášov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád?, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce!

Ján 21:17

Trikrát Ježiš opakuje tú istú otázku: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Prečo trikrát? Preto, lebo Peter trikrát zaprel. Trojnásobnou otázkou sa tak Ježiš vráti k trojnásobnému Petrovmu zlyhaniu. A Petra to zabolí. Áno, rozhovor o hriechu nie je príjemný, neraz i zabolí. O čo viac však zabolelo Ježiša Petrovo zapretie! Peter je zarmútený Ježišovou opakovanou otázkou. O čo viac bol Ježiš zarmútený jeho opakovaným zlyhaním! A nielen jeho, ale i naším! Náš hriech nielen zraňuje Ježišovu lásku. On aj spochybňuje našu lásku k Nemu. Preto sa Ježiš pýta: Máš ma rád? Nepýta sa na Petrovu vieru, ale na jeho lásku. Veď človek môže veriť, ale ešte nemusí milovať. Vieru si môžeme zachovať, ale lásku môžeme opustiť.

Ježiš svojou trojnásobnou otázkou zároveň daruje Petrovi príležitosť obnoviť svoj vzťah k Nemu. Trojnásobné zapretie Ježiša je vyvážené Petrovým trojnásobným vyznaním lásky k Ježišovi. Peter sa pri jej vyznaní neodvolá na seba, ale na Ježišovo poznanie jeho srdca: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Áno, Ježiš vie všetko. Niet ničoho, čo by o nás nevedel. On dobre vie, či Ho milujeme, alebo nie.

Ale čo vtedy, keď nemôžeme spolu s Petrom povedať: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád? Vtedy musíme obrátiť Ježišovu otázku a opýtať sa Ho: Pane, miluješ ma? On nám vtedy ukáže svoje prebodnuté dlane, viditeľné znamenia jeho lásky k nám, ktorú dokázal svojou obeťou na kríži. Keď sa nás Ježiš pýta na našu lásku k Nemu, pýta sa ako Ten, ktorý si nás zamiloval až na smrť a svojou láskou nás predišiel. A pri stretnutí s jeho láskou k nám potom zahorí i naše srdce láskou k Nemu. Náš vzťah k Ježišovi nemôžeme založiť na našej láske k Nemu, ale jedine na jeho láske k nám. On miluje nás a len preto my môžeme milovať Jeho. Milujeme, lebo sme nekonečne milovaní.

Pane, keď Ty miluješ nás, pomôž i nám milovať Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal