Nezaradené

29. máj

Tu povedal Ježiš dvanástim: Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť – jeden z Dvanástich.

Ján 6:67-71

Prečo dvanásti neodišli od Ježiša? Peter to vyznal za všetkých, keď povedal: Ty máš slová večného života. V Ježišovom učení môžeme nájsť to, čo nenájdeme v žiadnom inom učení. O časnom živote nám môže povedať ktorýkoľvek filozof či učenec tohto sveta. Ale len Ježiš nám môže povedať o večnom živote, o nebi, o Bohu, pretože On prišiel zhora od Boha, z večnosti do časnosti, z neba na zem. Len jeho slovo nám môže povedať, ako získať večný život. On zasľúbil, že kto verí v Neho, má večný život. Čo Ježiš hlása – večný život – to i sám dáva. Preto Ježišovo učenie prevyšuje všetky ostatné učenia.

Ale nielen to. Je to i Ježišova osoba, ktorá prevyšuje všetkých ostatných. Peter vyznáva: …a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. Ježiš stojí v jedinečnom vzťahu k Bohu, v akom nestojí nikto z ľudí. A to nielen tým, že je Boží, teda patrí Bohu, stojí na Božej strane oproti všetkým ostatným v tomto svete, lebo prichádza z Božieho sveta. Ale aj tým, že nesie označenie Svätý, ktoré v Starej zmluve patrilo výlučne Bohu. Tým stojí v rovnocennom vzťahu s Bohom, je rovný Bohu. Ako však Peter dospel k takémuto vyznaniu? …a my sme uverili a spoznali…

To poradie je dôležité. Kľúčom k poznaniu Ježiša je viera. Bez nej  budeme stáť pred jeho osobou nechápavo. Nanajvýš v Ňom budeme vidieť náboženského vodcu či učiteľa mravnosti, ale nič viac. Viera je jediný kľúč, ktorý nám otvorí dvere k poznaniu Krista a k porozumeniu jeho slova. Preto kto Ho chce spoznať, musí najprv uveriť. To bolo to, čo neurobili tí, ktorí od Ježiša odišli. Neuverili. Im Ježiš povedal: No medzi vami sú niektorí, čo neveria (Jn 6:64). To bolo to, čo tí, ktorí zostali, urobili. Uverili. Vďaka tomu dospeli k osobnej skúsenosti s Ježišom. Spoznali, kto je On. A to im stačilo, aby pri Ňom zostali natrvalo.

Pane, ďakujeme, že i my vieme o Tebe dosť na to, aby sme už od Teba neodišli.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal