Nezaradené

29. november

Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Zjavenie 19:9

V tomto blahoslavenstve sa hovorí o pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu. Je to nádherný obraz! Čo však znamená?

Biblia používa rôzne obrazy pre spasenie. Napríklad byť spasený znamená vojsť do Božieho kráľovstva alebo mať večný život. Ale Biblia často používa pre spasenie i obraz hostiny. Byť spasený znamená mať účasť na hostine, ktorú pripravuje Boh. Znamená to môcť stolovať v nebeskom kráľovstve. Čo je na tomto obraze také mimoriadne?

Stolovanie v Oriente nebola len obyčajná spoločenská záležitosť. Bol to prejav blízkeho priateľstva, spoločenstva. Byť pozvaný k spoločnému stolu znamenalo byť poctený priateľstvom pozývajúceho. Tým pozývajúcim je v tomto prípade sám Boh. On nás chce mať pri svojom stole! To je až neuveriteľné, že večný, nestvorený Boh chce mať spoločenstvo so stvorenými ľudskými bytosťami.

Pritom nejde o obyčajný stôl a o obyčajnú hostinu, ku ktorému nás Boh pozýva. Ide o svadobný stôl a o svadobnú hostinu. Ježiš povedal: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi (Mt 22:2). Keď chceme osláviť nejaké mimoriadne udalosti v živote, tak ich oslavu spojíme s jedlom a so stolovaním. Ale žiadna hostina sa nevyrovná svadobnej hostine, lebo žiadna životná udalosť sa nevyrovná svadbe. Je to najradostnejšia udalosť v živote ženícha a nevesty. Preto je spojená s veľkou hostinou.

Ak toto platí o svadbe a o svadobnej hostine na ľudskej rovine, o čo viac to bude platiť o Baránkovej svadbe a o Baránkovej svadobnej hostine! Žiadna radosť sa nevyrovná radosti nevesty, ktorá po období zásnub, príprav a čakania konečne spojí svoj život s milovaným Ženíchom. Žiadna hojnosť sa nevyrovná hojnosti na svadobnej hostine, ktorú Otec pripravuje svojmu Synovi.

Blahoslavenstvo teda zvestuje dych vyrážajúcu výsadu: Byť povolaný na Baránkovu svadobnú hostinu znamená byť pozvaný k svadobnému stolu, pri ktorom sa nevesta – cirkev – spojí so svojím nebeským Ženíchom vo vzťahu večnej lásky, radosti a hojnosti.

Pane, ďakujeme, že tvoje pozvanie na svadobnú hostinu platí i pre nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal