Nezaradené

22. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.

Lukáš 9: 44 – 45

Traja učeníci sa stali svedkami Ježišovho premenenia na vrchu. Zmení táto udalosť niečo na Ježišovej ceste kríža? Nie. Čo platilo predtým, platí aj naďalej. To sa teraz učeníci dozvedia z Ježišových úst. Na vrchu počuli hlas z neba: Toto je môj milovaný Syn, toho počúvajte. A pod vrchom im Ježiš povie: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Prečo si majú dobre zapamätať jeho slová? Preto, aby neboli prekvapení, keď sa naplnia. Takto sú vopred varovaní. Keď neskôr naozaj dôjde na Ježišove slová, učeníci boli prekvapení. Prečo? Lebo si nezapamätali Ježišove slová (Lk 24:6-8).

Pri prvom oznámení Ježiš položil dôraz na to, že musí mnoho trpieť (Lk 9:22). Pri druhom oznámení položí dôraz na to, že Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Ježiš stojí pod Božím musí. To je cesta, ktorú pre Neho určil Otec. Ale kto stojí za jeho vydaním do rúk ľudí? Najskôr Judáš vydá Ježiša najvyšším kňazom (Lk 22:6). Potom kňazi vydajú Ježiša Pilátovi (Mk 15:1). A nakoniec Pilát vydá Ježiša do rúk vojakov, aby Ho ukrižovali (Lk 23:25).

Kto teda vydá Ježiša na smrť? Nebude to ani Judáš, ani kňazi, ani Pilát. Bude to jeho Otec, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých… (Rim 8:32). Ale nebude to proti Synovej vôli, ako píše apoštol Pavol: … žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa (Ga 2:20). Za vydaním do rúk ľudí tak nestojí len zlá vôľa človeka, ale v prvom rade dobrá vôľa Otca i Syna. Nie ľudská nenávisť k Ježišovi, ale Božia láska k človeku. Boh si použije to najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho Syna, aby to obrátil na to najlepšie, čoho je len On schopný, zachrániť hriešnika.

Učeníci však stoja pred týmto oznámením úplne bezradne: Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Keď nerozumiem, opýtam sa. Ale nie učeníci: … preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať. Prečo sa boja? Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ich otázky by ich priviedli bližšie k pravde. A to oni nechcú. Nechcú veľa vedieť o ceste utrpenia a kríža. Oni nechcú sprevádzať Ježiša na jeho ceste na kríž, ale na trón. Že jeho cesta na trón povedie cez kríž, to nechápu. Ale keď raz pochopia, už sa nebudú báť ísť takou istou cestou ako On.

Pane, pomôž nám počúvať tak, aby sme si dobre zapamätali tvoje slová!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal