Biblia a teológia

3. august

Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal: Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: Nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiecť nekvasených chlebov a najedli sa. Skôr, ako si políhali, obkľúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca, všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lót predstúpil pred nich a povedal: Prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť! Pozrite, mám dve dcéry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám páči, ale týmto mužom nič nerobte.

Genezis 19:1-8

Tí istí hostia, ktorí pred tým prišli k Abrahámovi, teraz prichádzajú k Lótovi. S tou istou pohostinnosťou, s ktorou sa stretli u Abraháma, sa teraz stretávajú  u Lóta. Ale tým všetka podobnosť medzi dvomi príbehmi končí. To, čo nasleduje, len potvrdí slová, ktoré Boh povedal Abrahámovi: Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký (Gn 18:20). Aký ťažký, vidíme teraz. Muži mesta sa chcú dopustiť kolektívnej sexuálnej zvrátenosti na Lótových hosťoch. Skazenosť Sodomy je tak dokonale obnažená.

Je vôbec nádej, že sa v tomto meste nájde desať spravodlivých? A čo tak Lót? Nebude on jedným z nich? Jeho snaha chrániť hostí i za cenu, že rozvášnenému davu ponúkne na sexuálne zneužitie svoje dve dcéry, hovorí jasnou rečou. Pred jednou hanebnosťou varuje, druhej ešte väčšej sa chce sám dopustiť. Lót, ktorý mal byť svedomím Sodomy, sa ním nestal. Lebo kto stratí svoju oddelenosť od sveta, stratí i svoje poslanie pre svet. Nemôžeme byť svetlom v tme, keď tá tma je i v nás. Vidíme, že nielen Lót žije v Sodome, ale aj Sodoma žije v Lótovi.

K strate oddelenosti od sveta nedochádza zo dňa na deň, ale postupne. Tak ako u Lóta. Najprv uprel svoju túžbu po lákavých pasienkoch v blízkosti Sodomy. Nakoniec skončil ako obyvateľ bezbožnej Sodomy, kde sa jeho viera stala bezzubou. Keď raz uprieme svoju túžbu nesprávnym smerom, na veci tohto sveta, stanú sa z nás ľudia, ktorí stratili svoju oddelenosť od sveta.

Pane, žijeme v tomto svete. Pomôž nám, aby svet nežil v nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal