Nezaradené

3. december

Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabbúni! čo znamená: Učiteľ! Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im…

Ján 20:16-17

Čo znamená Ježišovo vzkriesenie? Nie to, čo si myslí Mária. Keď v  mužovi, ktorého najprv považuje za záhradníka, spozná Ježiša, myslí si, že Ježiš sa svojím vzkriesením vrátil späť do tohto pozemského života. Že má dočinenia s takým istým Ježišom, akého poznala počas jeho života pred smrťou. S Ježišom, ktorý prišiel na zem v ponížení a slabosti tela, poddaný smrti.  Ale tu sa Mária hlboko mýli. Kristus sa svojím vzkriesením nevrátil k svojmu pôvodnému stavu, ako sa to stalo v prípade Lazara, mládenca z Naim, či Jairovej dcéry, ktorých Ježiš vzkriesil. Veď každý z nich po čase znovu zomrel. Zmŕtvychvstanie pre Ježiša neznamená návrat do tejto časnosti, ale prechod do večnosti, večného života.

Medzi Máriou a Vzkrieseným leží tajuplná deliaca čiara, ktorá od seba oddeľuje to pozemské od nebeského, časnosť od večnosti, Boha od človeka. On už nepatrí na túto stranu, na stranu pominuteľného sveta. On už patrí na stranu nepominuteľného Božieho sveta, lebo On vstal k večnému životu. Mária sa tak o chvíľu dozvie, že Ježiš odíde späť k Otcovi, tam, odkiaľ prišiel. Ale nebude to hneď, ešte nejaký čas pobudne na zemi so svojimi. Preto jej Ježiš hovorí: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi… Mária, ktorá od veľkej radosti padne k jeho nohám, aby ich objala a klaňala sa Mu, najradšej by svojho Pána už nikdy viac nepustila. Ale teraz má Ježiš pre ňu úlohu: …choď k mojim bratom a povedz im…

A tak Mária odchádza, aby oznámila zvesť, ktorej sa žiadna iná zvesť v tomto svete nevyrovná. Je to zvesť o víťazstve, o Kristovom víťazstve nad smrťou. Zvesť o odvalenom kameni od hrobu, o prázdnom hrobe, o vzkriesenom Kristovi. Zvesť o tom, že Ten, ktorý si ma zamiloval a dal sám seba za mňa, vstal z mŕtvych a žije! Nie smrť porazila môjho Pána. On porazil smrť. Nie smrť bude mať posledné slovo. Môj Pán bude mať posledné slovo i v mojom živote. On vstal, aby som i ja raz vstal a žil naveky s Ním!

Pane, ďakujeme.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal