Biblia a teológia

30. august

Sluha vzal desať tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajima, do Náchorovho mesta. V podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Povedal: Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi, Abrahámovi. Pozri, stojím tu pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie: Napi sa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka…

Genezis 24:10-15

Je ťažké nájsť si ženu pre seba a nie to ešte pre druhého! Práve takou úlohou Abrahám poverí svojho sluhu. Má ísť skoro tisíc kilometrov, nájsť to pravé dievča, ktoré bude ochotné opustiť rodičov, domov a krajinu a odísť s neznámym mužom do neznámej krajiny a stať sa ženou neznámeho muža, ktorého v živote nevidela! Sluha sa zhostí svojej úlohy na výbornú, lebo celý čas stojí pod Božím vedením. Na konci vyzná: Hospodin ma viedol správnou cestou (v. 48). Boh vedie tých, ktorí sa viesť dajú. Ako doviedol sluhu k neveste pre Izáka?

Na začiatku mu Abrahám povie zásady ženby, ktorých sa má držať. Tie povedané dnešnou terminológiou znejú takto: Nevybrať si zo sveta a neodísť do sveta. Partnera si máme hľadať v súlade s Božou všeobecnou vôľou zjavenou v Písme, čiže v okruhu Božieho ľudu. Sluha poslúchne Abrahámove inštrukcie a ide do jeho rodiska k jeho príbuzenstvu.

Ako však všeobecné zásady uplatniť v konkrétnej situácii a nájsť konkrétne dievča? Pre kroky, ktoré doteraz sluha urobil, svetlo mal. Pre ďalšie kroky, ktoré má urobiť, svetlo nemá. Preto sa modlí. Máme konať podľa svetla, ktoré máme a prosiť o svetlo, ktoré nemáme. Sluha pre poznanie Božej vôle neprosí o nadprirodzené znamenie. Prosí, nech je to tá, ktorej charakter sa prejaví na jej ochote urobiť viac, než bude požiadaná. Veď charakter je pre manželské spolužitie dôležitejší ako krása. Ani najkrajšia tvár nevyváži nedostatok charakteru. Nestačí, keď má dievča len „vo výklade“. Musí mať i „v sklade“. Preto chlapca nesmie viesť len videnie jeho očí a hlas jeho srdca.

Pane, pomôž nám stáť pod tvojím vedením aj v otázke zamilovanosti!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal