Nezaradené

4. február

Amen.

Matúš 6:13

Prišli sme na koniec modlitby Otčenáš. Na jej konci nám Ježiš do úst ešte vloží slovíčko amen. V našom chápaní to predstavuje akúsi bodku za modlitbou. Ak sa modlíme na verejnosti, ostatní podľa nášho amen vedia, že sme svoju modlitbu skončili. Ale toto slovo má hlbší význam.

Pôvod má v hebrejskom slove, ktoré znamená potvrdiť pravdivosť niečoho vo význame: Áno, tak je. Stretneme sa s ním už v Starej zmluve, keď Izrael na Božie ustanovenia odpovedá svojím amen (Dt 27:15-26). V evanjeliách ho počujeme výlučne z Ježišových úst, zo žiadnych iných. Na zdôraznenie pravdivosti svojich slov používa formulu: Amen, hovorím vám (Mt 5:26; Mt 6:2) To znamená: Pravdu vám hovorím. Tak je, platí to, čo vám ja hovorím. Môžete mi veriť.

Čo však amen znamená v našich ústach? Keď na konci modlitby Otčenáš povieme svoje Amen, hovoríme: Nech sa tak stane. Vyjadrujeme tým svoju vieru v to, za čo prosíme. Čo nás oprávňuje k takejto viere?

V knihe Zjavenia sa Ježiš sám predstavuje ako Amen, verný a pravdivý svedok (Zj 3:14). Za amen na konci modlitby Otčenáš tak môžeme dosadiť jeho meno. Je to modlitba, ktorá je Ním podpísaná. Ktorá nesie jeho meno, meno svojho autora. A tam, kde stojí jeho meno, si môžeme byť úplne istí pravdivosťou všetkého, čo hovorí i čo sľubuje. Veď ide o česť jeho mena.

Naším amen na konci tejto modlitby sa tak odvolávame na toho, ktorý je Amen, verný a pravdivý svedok. Ako by náš Otec v nebesiach nevypočul prosby svojich detí, podpísané menom jeho milovaného Syna?! Veď preto sa modlíme v jeho mene, lebo sa odvolávame na jeho zásluhy. A tie zavážia.

Pane, ďakujeme za túto modlitbu, ktorá nesie tvoje meno, tvoj podpis, tvoju pečiatku.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal