Nezaradené

5. február

Otče náš, ktorý si na nebesiach …

Matúš 6:9

Skôr ako sa rozlúčime s modlitbou Otčenáš, povedzme si, o čom je vlastne modlitba. Oslovenie Otče náš znamená, že modlitba je v prvom rade o vzťahu. Ten, ku ktorému sa modlíme, je náš Otec. My, ktorí sa modlíme, sme jeho deti. Otcov milujúci vzťah k nám a náš dôverný vzťah k Nemu sa stáva vstupnou bránou k nášmu modlitebnému spojeniu s Bohom.

Modlitba je o prioritách. Tými nie sú naše potreby, ale Božie záujmy. Preto Ježiš pokračuje tým, čo je Otcovo: tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Otcove záujmy sa majú stať našimi záujmami. Ako? Tak, že nám bude záležať na tom, aby sme sa i my sami stali odpoveďou na to, za čo sa modlíme. Modliť sa za posvätenie Otcovho mena potom bude pre nás znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnešný deň prežiť tak, aby tvoje meno nebolo mojím správaním a konaním zneuctené, ale posvätené.

Modliť sa za príchod Božieho kráľovstva bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi i dnes byť vyslancom tvojho kráľovstva, reprezentovať tvoju vládu tým, že budem do všetkých vzťahov a situácií vnášať hodnoty neba, lásku, pokoj, dobrotu, milosrdenstvo. Modliť sa za uskutočnenie Božej vôle bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnes napĺňať tvoju vôľu všade tam, kde budem.

Modlitba je o závislosti. Našu závislosť od Boha nám Ježiš odhaľuje tým, keď nám vkladá do úst trojnásobnú prosbu: daj nám, odpusť nám, neuveď nás, ale zbav nás. Pre minulosť potrebujeme odpustenie, pre prítomnosť chlieb a pre budúcnosť ochranu pred pokušením a pokušiteľom. Naše potreby sú veľké, ale náš Otec je väčší. On vie, čo potrebujeme, On má, čo potrebujeme a On i dá, čo potrebujeme. Preto modlitba je aj o oslave. Lebo Ten, ktorému patrí kráľovstvo, i moc i sláva, je hoden toho, aby bol oslávený ústami i životom svojich detí. Veď kto iný, ak nie my, má byť šíriteľom slávy nášho slávneho Boha v tomto svete?!

Pane, prosíme, uč nás nielen modliť sa, ale i žiť túto modlitbu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal