Nezaradené

5. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša.

Lukáš 3: 1 – 3

Lukáš zasadí svoje rozprávanie do historického kontextu. Tým nám prezrádza situáciu, v ktorej sa Izrael nachádza. Politická moc patrila rímskemu cisárovi Tibériovi a jeho predĺženej ruky Pilátovi. Štyria synovia Heródesa Veľkého, po smrti ktorého každý dostal štvrtinu otcovho kráľovstva, boli len politickými bábkami v rukách Ríma. Náboženská moc patrila veľkňazovi Kajfášovi a jeho svokrovi Annášovi, ktorý ako bývalý veľkňaz stále poťahoval nitky zo zákulisia.

Týmto historickým úvodom nás Lukáš pripraví na udalosť nesmierneho významu. Tá sa však neodohrá v centre politickej moci v Ríme. Ani sa neodohrá v centre náboženskej moci v Jeruzaleme. Odohrá sa úplne nenápadne v skrytosti, na judskej púšti: … zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Lukáš tak zrelativizuje význam nositeľov politickej aj náboženskej moci. Keď Boh koná svoje dielo, obchádza tých, ktorí z hľadiska svetových dejín niečo znamenajú. Oni tvoria, aj to nevedome, len historické pozadie udalostí, ktoré zmenia podobu sveta.

zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Poslednýkrát zaznelo Božie slovo pred vyše štyristo rokmi skrze proroka Malachiáša. Odvtedy ako keby sa nebo zatvorilo. Vyše štyristo rokov Boh mlčal. A teraz, po toľkých rokoch Boh preruší svoje mlčanie. Najprv pošle anjela Gabriela ku kňazovi Zachariášovi s oznámením, že sa mu narodí syn Ján, ktorý sa bude volať prorokom Najvyššieho. Ako sa však človek stal prorokom? Tak, že k nemu zaznelo Božie slovo. A práve teraz sa to deje: … zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Odteraz sa Ján stane Božím hovorcom, Božími ústami, ktorý bude ľudu tlmočiť Božie slovo.

Lukáš zvestuje Boha, ktorý nemlčí, ale hovorí. To znamená, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Prečo potom mnohí nepočujú Boha? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Nie v tom, že Boh nehovorí, ale v tom, že človek nepočuje. Nepočuje, lebo nechce počuť. Ani vtedy, ani dnes. Ale Božie slovo má moc otvoriť hluché uši. Vtedy aj dnes.

Pane, ďakujeme, že aj dnes hovoríš. Preto chceme počuť, čo nám hovoríš.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal