Nezaradené

14. február

Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

Ján 1:29-34

Vypočuli sme si prvého očitého svedka, Jána, ako svedčí o Ježišovi. Ale dá sa jeho svedectvu veriť? Čo ak si to Ján nakoniec všetko vymyslel? Na jeho svedectve je však niečo mimoriadne. Ono síce bolo vyslovené v 1. storočí, ale jeho pravdivosť si môžeme overiť i dnes v 21. storočí. Lebo hoci Ján, svedok, je už dávno mŕtvy, Ten, o ktorom Ján svedčil, je živý i dnes. Vďaka tomu si môžeme overiť, či to, čo Ján o Ježišovi povedal, je pravda alebo nie.

Čo hovoril Ján o Ježišovi? Že je Boží Baránok, ktorý sníma hriech. A že je Boží Syn, ktorý krstí Duchom. Keď sníma hriech, tým rieši našu hriešnu minulosť svojím odpustením. Keď krstí Duchom, tým rieši našu budúcnosť darom nového života.

Ak je to pravda, že Ježiš sníma hriech, potom môže sňať i náš hriech. Môj i tvoj. Hriech každého, kto príde k Nemu v pokání s prosbou o odpustenie. Ak je to pravda, že darúva nový život, potom môže udeliť nový život i nám. Tebe i mne. Každému, kto k Nemu príde.

Svätý Duch, ktorého Kristus dáva, nás potom uistí aj o odpustení, aj o novom živote. Uistí nás o spáse, že sme sa stali Božími deťmi. Že sme sa narodili do Božej rodiny. Toto uistenie prežijeme ako nesmiernu radosť zo spasenia. Ako nesmiernu vďačnosť za to, že i nás Boh prijal na milosť. Pravdivosť Jánovho svedectva si tak môžeme overiť sami na sebe, vo svojom vlastnom živote. A ten, kto tak urobí, k Jánovmu svedectvu potom pripojí i svoje vlastné svedectvo.

Pane, ďakujeme, že i my sa môžeme presvedčiť o tom, kto si.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal