Nezaradené

5. jún

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Ján 7:37-39

Ak je niekto smädný… Nie je tu reč o smädných ústach, ale o smädnej duši. Lebo človek nie je len materiálna bytosť s materiálnymi potrebami. Je rovnako i duchovná bytosť s duchovnými potrebami.

Smäd, o ktorom tu Ježiš hovorí, je hlboká túžba človeka po naplnení, po nájdení zmyslu svojej existencie. Tento smäd má duchovný charakter, lebo má duchovný pôvod. Vložil ho do nás Boh a to tým, že nás stvoril pre seba. Cirkevný otec Augustín to vyjadril vo svojom známom výroku takto: Bože, Ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, dokiaľ nespočinie v Tebe. Človek je jedinou bytosťou, ktorá sa pýta po zmysle svojej existencie. Lebo je jedinou bytosťou, ktorej zmyslom nie je len púha existencia.

Človek sa však svojou vzburou voči Bohu odsúdil na život, ktorý je neúspešným hľadaním prameňov, ktoré by uhasili jeho smäd. Tragédia ľudského hľadania pritom nespočíva len v tom, že človek nenájde to, čo hľadá, ale najmä v tom, že sa uspokojí s tým, čo našiel. Že prijme náhradné riešenia svojej potreby.

Aké riešenie ponúka Ježiš pre smädnú dušu? Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije … Len jeden prameň môže uhasiť duchovný smäd človeka a tým prameňom je Kristus. On pozýva všetkých smädných, aby ponorili svoje ústa do tohto prameňa a pili z neho plnými dúškami vodu života. Ale čo znamená prísť a piť? … nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Piť znamená veriť a veriť znamená piť. Tým je krásne vyjadrené, čo je viera. Nie je to statická záležitosť, ale dynamický vzťah. Viera nie je niečo, čo mám, ale čo robím. Prichádzam ku Kristovi ako smädný človek prichádza k prameňu a pijem z Neho, aby som uhasil svoj smäd. Kristus je teda Božím riešením ľudskej potreby, Božím prameňom pre smädnú dušu. K tomuto prameňu prichádzame smädní. Ale od tohto prameňa nikdy neodídeme smädní.

Pane, ďakujeme, že Ty si sa i pre nás stal nikdy nevysychajúcim prameňom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal