Nezaradené

6. august

Ježiš povedal: Odvaľte kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štyri dni mŕtvy! Ježiš jej povedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň.

Ján 11:39-41

Príbeh Lazára a jeho sestier smeruje k svojmu vrcholu. Ježiš rozkáže odvaliť kameň od hrobu ich zosnulého brata. Okolostojacim sa v tej chvíli zastaví dych. Prečo to Ježiš robí? Čo tým sleduje? Vari chce ešte viac jatriť bolesť Lazárových sestier pohľadom na rozkladajúce sa telo ich brata? V horúcom orientálnom podnebí sa totiž mŕtve telo rýchlo rozkladalo.

To, čo si niektorí len pomyslia, Marta vyjadrí nahlas, keď vznesie praktickú námietku: Pane, už páchne, veď je už štyri dni mŕtvy! Prečo tá námietka? Ježišov rozkaz je v skutočnosti výzvou k viere. K takej viere, na ktorú Marta ešte nedorástla. Hoci len pred chvíľou sme z jej úst počuli jednoznačné vyznanie viery, keď hovorí: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet (Jn 11:27).

Ale jedna vec je vyznávať svoju vieru a celkom iná je vyvodiť praktické dôsledky zo svojej viery. Robiť kroky viery v konkrétnych životných situáciách. Preto Ježiš hovorí: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Ak uveríš… Čomu má uveriť? Sľubu, ktorý jej Ježiš dal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. A prehláseniu, ktoré Ježiš o sebe vyslovil: Ja som vzkriesenie a život. Toto je to, čomu má uveriť. Lebo viera je vždy vierou v slovo, ktoré Ježiš povedal. Je vierou v sľub, ktorý On dal. Bez Ježišovho slova by to bola len bezobsažná viera. Je to jeho slovo, ktoré dáva obsah našej viere.

Odvaľte kameň! Každý Ježišov rozkaz je výzvou k viere. Uveriť potom znamená poslúchnuť. Odvalili teda kameň. Ale tak ako žiadna poslušná viera nezostane neodmenená, nezostane ani táto. O tom sa Marta o chvíľu presvedčí. A skôr či neskôr sa o tom presvedčíme i my.

Pane, ďakujeme, že tvoje rozkazy sú skryté zasľúbenia.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

Rastislav Betina tiež napísal