Nezaradené

6. január

Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.

Matúš 6:8

Prečo sa máme modliť, keď náš Otec vopred vie, čo potrebujeme? My sa nemodlíme preto, aby sme Ho informovali o našich potrebách. Ani jedna naša potreba Mu nie je neznáma. Nemodlíme sa ani preto, aby sme Ho presvedčili, aby ich naplnil. Ako keby On bol neochotný tak urobiť. Nemodlíme sa ani preto, aby sme si Boha naklonili. Veď On nám je naklonený. Nemodlíme sa ani preto, aby sa zmenil jeho vzťah k nám. Ten sa meniť nemusí, ale náš vzťah k Nemu áno. Prečo sa teda máme modliť?

My sa nemodlíme kvôli Bohu, ale kvôli sebe. Boh naše modlitby nepotrebuje. My ich potrebujeme. Neraz žijeme život veľmi zameraný na seba. Preto potrebujeme odvrátiť svoju pozornosť od seba a zamerať ju na Boha. A práve v modlitbe sa odvraciame od seba a obraciame sa k Bohu. Potrebujeme si pripomínať našu stálu závislosť a odkázanosť na Ňom. Že všetko, čo sme a máme, má pôvod v Ňom. A k tomu slúži modlitba. Potrebujeme posilňovať svoju vieru, s dôverou vkladať každý deň života do Božích rúk. A na to slúži modlitba.

Potrebujeme sa rozprávať s Bohom ako dieťa s Otcom. Vyjadriť svoju radosť i vďačnosť, ale vyliať i svoju bolesť a žiaľ. A na to slúži modlitba. Potrebujeme mať spoločenstvo s Bohom, byť s Ním, spočinúť v jeho blízkosti, čerpať z jeho lásky, milosti, dobroty, zjednocovať svoju vôľu s jeho vôľou. Na to slúži modlitba. Potrebujeme k Bohu prichádzať ako k prameňu očistenia a odpustenia, ktorý potrebujeme na každý deň. A k tomu slúži modlitba.

Potrebujeme sa modliť, lebo potrebujeme Boha. Veď On sám je našou najväčšou potrebou. Nie jeho dary, nie jeho požehnanie, ale On ako Darca všetkých darov a každého požehnania.

Pane, ďakujeme za dar modlitby.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal