Nezaradené

10. február

Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Ján 1:29

Čo robí Boh s hriechom? No predsa ho trestá. To vedia všetky náboženstvá sveta. Vedel to i Ján. Lukáš zaznamenal jeho kázeň, v ktorej hovoril zástupom o sekere, nástroji Božieho súdu, ktorá vytne každý strom, čo nerodí dobré ovocie, aby bol spálený na ohni. Hovoril o vejačke v ruke Mesiáša, ktorý prichádza po ňom, aby vyčistil humno a plevy spálil v neuhasiteľnom ohni (Lk 3:9,17). To, že Boh súdi a trestá hriech, vedel Ján veľmi dobre. Veď preto sa človek bojí Boha, preto je na úteku pred Ním, lebo má zlé svedomie. A právom.

Ale tu sa Ján dozvie niečo, čo ani sám nevedel. Čo i jeho prekvapilo, ba až ohromilo, a síce že Boh sníma hriech sveta. Nielen trestá hriech, ale i sníma hriech. To, že Boh trestá hriech, je úplne pochopiteľné. Veď trest si zaslúžime. To, že Boh sníma hriech, je úplne nepochopiteľné. Veď odpustenie si nezaslúžime. Ale ak je to tak, potom je všetko inak. Ak Boh sníma hriech, potom ho už my nemusíme niesť. Potom s ním už nemusíme utekať pred Bohom. Naopak, môžeme s ním utekať k Nemu, aby ho sňal i z nás.

Ale ako to Boh robí? Ako trestá hriech, to vie i tento svet. Rany na tele sveta svedčia o tom, ako Boh trestá hriech. Ale ako Boh sníma hriech? Ako môže súčasne trestať i snímať hriech? To sa nedozvieme z rán tohto sveta. To sa neskôr dozvieme z krvácajúcich rán muža, na ktorého tu Ján ukáže prstom a povie: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Ježiš je ten Boží Baránok, ktorého Boh poslal na svet. On je ten obetný Baránok, ktorý z nás sníma ťažké bremeno hriechu a berie ho na seba: Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých (Iz 53:6). On je Baránok, ktorý na sebe nesie trest za naše viny. Na kríži tak Boh robí súčasne jedno i druhé. Sníma hriech aj trestá hriech. A jedno i druhé robí pre našu záchranu.

Pane, ďakujeme, že so svojím hriechom už viac nemusíme pred Tebou utekať.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal