Biblia a teológia

6. jún

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Ján 14:1-3

Pred časom som čítal v novinách článok o tom, že žijeme v dobe úzkosti a strachu. Čoho všetkého sa bojíme? Bojíme sa o seba, o svoje zdravie, o svoje zamestnanie, o svoju rodinu. Bojíme sa budúcnosti, nedostatku, chudoby a najviac zo všetkého sa bojíme smrti.

Niečo o strachu vedeli i Ježišovi učeníci. Ježiš ich pripravuje na svoj odchod k Otcovi. Po troch rokoch života s Ním zrazu zostanú sami, bez Neho. Ale práve do ich situácie strachu a obáv o seba im Ježiš hovorí: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Dôvodom, prečo sa nemusia báť, je príbytok v nebi, v  dome môjho Otca, ktorý sa raz stane aj ich príbytkom. V celej Biblii nemáme krajšie označenie neba ako to, ktoré tu používa Ježiš. Kde majú deti svoj domov? V rodičovskom dome. Kde má Božie dieťa domov? V dome nebeského Otca.

V každom z nás je skrytá túžba po domove, po mieste, kde sa môžeme cítiť úplne bezpečne. Kde môžeme prežívať nenarušené vzťahy lásky so svojimi najbližšími. Túžime po mieste, kde môžeme spočinúť a odpočinúť si. Preto si vytvárame miesta, kde sa cítime doma. Ale i pri najlepšej snahe je to všetko len tieň domova. Len veľmi nedokonalý náznak skutočného domova.

Naša túžba po domove, v ktorom budú naplnené naše najhlbšie potreby, je však výsledkom nášho tušenia, že taký domov naozaj existuje. Že také miesto, do ktorého naša bytosť presne zapadne, je naozaj skutočnosťou. Ježiš toto naše tušenie potvrdzuje. Áno, existuje dokonalý domov, v ktorom je dosť miesta pre každého. Kde je ten domov? Kde je to miesto? V dome môjho Otca.

Otec a domov patria nerozlučiteľne k sebe. Niet domova bez Otca, preto všetky ľudské pokusy vytvoriť si domov bez Boha sú dopredu odsúdené na neúspech. O to potešujúcejšie znejú Ježišove slová, že kto má Otca v nebi, má i domov v nebi!

Pane, ďakujeme, že i pre nás je miesto v dome tvojho Otca!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal