Biblia a teológia

8. máj

Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto a nech ho sedemkrát obídu všetci bojovníci. Toto rob šesť dní. Sedem kňazov nech nesie pred archou sedem trúb z baraních rohov. V siedmy deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch trúbiť a vy počujete zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vystúpi do mesta, každý rovno vpred.

Jozua 6:1-5

Žiadne mesto v dejinách nebolo dobyté tým, že by nepriateľské vojsko obchádzalo okolo neho sedem dní, len Jericho. Ale o žiadnom meste v dejinách Boh ani nezasľúbil, že bude takýmto spôsobom zničené, len o Jerichu. Prečo sa však Boh rozhodol pre takúto stratégiu boja? Celý akt obchádzania mesta nie je vojenský, ale bohoslužobný čin. Tu nejde o to dobyť mesto. Mesto je už ako keby dobyté. Boh hovorí Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho. Tu ide o svedectvo svetu i Izraelu o Bohu. Preto hlavnú úlohu v tejto slávnostnej procesii zohráva truhla zmluvy, ktorú nesú siedmi kňazi. Truhla zmluvy je symbol Božej prítomnosti. Celá pozornosť je tak zameraná na Boha, nie na Izrael. On je hlavný hrdina v tomto boji. A nielen v tomto.

Boh tu koná výlučne sám, bez akejkoľvek pomoci človeka. Jediné, čo žiada od svojho ľudu, je viera, že splní svoj sľub a vydá mesto do jeho rúk. Ľud preukáže svoju vieru, keď poslúchne a sedem dní obchádza mesto. Zdanlivo nezmyselný rozkaz, ale v skutočnosti veľká výzva pre vieru, ktorú Nová zmluva vyzdvihne, keď hovorí: Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní (Heb 11:30). Viera ľudu vrcholí vo chvíli, keď dostáva rozkaz kričať: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto! (v.16) Nie je ťažké kričať hurá, keď už múry mesta padli. Ale ľud má kričať ešte skôr ako múry padli. Izrael má oslavovať víťazstvo ešte pred tým, než k nemu vôbec došlo. Takto jedná viera, ktorá už vidí splnenie Božieho sľubu, aj keď múry mesta ešte stoja.

Aj my môžeme oslavovať víťazstvo, hoci mnohé Božie sľuby ešte len čakajú na svoje naplnenie. Ale keďže sú to Božie sľuby, tak ako keby sa už stalo.

Pane, pomôž nám vidieť všetky múry očami tvojich sľubov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal