Biblia a teológia

8. september

Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený.

Izaiáš 6:7

Izaiáš spoznáva, že stretnúť sa s Bohom neznamená len stretnúť sa s jeho svätosťou, ale i s jeho milosťou. Božia svätosť pre neho predstavuje hrozbu, takže volá: Beda mi, som stratený! Božia milosť však pre neho znamená záchranu, keďže anjel mu oznámi: Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. To sú tie najkrajšie a najpotešujúcejšie slová, aké môže kajúci hriešnik počuť. Tieto slová opakovane zaznievajú i v evanjeliách z Ježišových úst na adresu hriešnikov: Odpúšťajú sa ti hriechy! (Mk 2:5). Ale nikto nemôže počuť slovo odpustenia, kto najprv sám nevolá: Beda mi!

Odpusteniu Izaiášovho hriechu však predchádza očistenie jeho úst. Najprv sa anjel dotkne žeravým uhlíkom jeho perí a potom mu zvestuje odpustenie. Najprv sa musí niečo stať, čo zabezpečí očistenie človeka. Potom môže zaznieť slovo, ktorým je človek uistený o odpustení.

Čo je to, čo sa musí stať ako prvé? Krásne je to ilustrované žeravým uhlíkom z oltára, ktorým sa anjel dotkne prorokových úst. Čo je to za uhlík, ktorý anjel berie do klieští? Celé videnie sa odohráva v chráme. A chrám je miesto obete. Oltár, z ktorého anjel berie uhlík, je tým miestom, kde práve dohorela zástupná obeť, ktorú kňaz obetoval za hriechy ľudu. Tam na oltári vyhasol život obetného baránka. A keď anjel berie žeravý uhlík a dotkne sa ním Izaiášových úst, názorne tým zvestuje: Tento uhlík má preto takú očistnú moc, lebo je to uhlík z oltára, na ktorom bola prinesená obeť za hriech. Len vďaka tejto obeti môže byť i tebe odpustené.

Náš oltár nestojí v chráme, ale na Golgote. Je ním kríž, na ktorom bol obetovaný Boží Baránok. Tam vyhasol jeho život, aby sa jeho preliata krv stala raz a navždy prameňom očistenia. Aby ten, kto volá: Beda mi, som stratený! mohol počuť: …tvoj hriech je odstránený. K činu obete tak Boh pripája i slovo uistenia. A kde je znečistenie, tam je i očistenie. Kde je naša bieda, tam prichádza Božie riešenie. Nečistých úst človeka sa anjel dotkne žeravým uhlíkom, aby ich očistil. Veď niet takého znečistenia, na ktoré by nestačilo Božie očistenie.

Pane, ďakujeme za oltár, ktorý si pre nás postavil na Golgote!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal