Biblia a teológia Cirkev a služba

Transrodová revolúcia: Perspektíva vzkriesenia

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Transrodová revolúcia.
Bezprostredne nadväzuje na článok Biblický pohľad 2

G. Telesné vzkriesenie a budúci život

Posledná časť učenia Písma, ktorá súvisí s našou témou, sa týka toho, čo je zjavené o charaktere našich tiel po vzkriesení. Je pravda, že množstvo vecí v tejto oblasti nevieme (1Kor 15:35-36). Napriek tomu Biblia v širšom zmysle prezentuje princíp kontinuity spolu s premenou (1Kor 15:42-44). To znamená, že rovnako ako pri Ježišovom vzkriesení budú vzkriesené tieto pozemské telá (kontinuita) ale s inými kvalitami a schopnosťami (premena). Ako hovorí Pavol, Kristus „pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu“ (Flp 3:21).

Je zaujímavé, že očakávaná premena viedla niektorých ľudí k špekuláciám o tom, že by sme mohli byť vzkriesení buď ako obojpohlavné, monosexuálne či asexuálne bytosti. Keďže v tomto svete sú naše telá pohlavné a vzkriesený Ježiš naďalej ostáva mužom, bolo by nutné veľmi jasné biblické tvrdenie, aby sme mohli očakávať, že budeme vzkriesení nejako inak než ako naveky pohlavné (a preto rodové) bytosti. Žiadne také tvrdenie však neexistuje.

Vo svojom konkrétnom kontexte ani 1Kor 6:13-15, ani Ga 3:28 rozhodne nič také neučia. Hlavnou myšlienkou prvého oddielu je, že kresťania by sa nemali správať sexuálne nemorálne, pretože naše telá patria Kristovi (1Kor 6:13) a sú „Kristovými údmi“ (15) a Boh ich plánuje vzkriesiť (14). Hlavnou myšlienkou druhého oddielu (najmä výroku že „nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi)“ je, že aj veriaci muži, aj veriace ženy sú rovnako Božie deti (Ga 3:26), rovnako si „obliekli Krista“ (27) a sú rovnako Abrahámovým potomstvom a dedičmi všetkého, čo im Boh sľúbil (29).42 Stručne povedané, ani z jedného oddielu nevyplýva zrušenie rozdielov medzi pohlavím a rodom, ani v tomto, ani v budúcom veku.

Jediný oddiel, z ktorého by teoreticky taká možnosť mohla vyplývať, je Mt 22:30 (a jeho paralely), kde Ježiš hovorí: „Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.“ Hoci tento oddiel jasne hovorí, že manželstvo patrí len do tohto veku, nehovorí nič o zrušení rozdielov medzi ľudskými pohlaviami. Slová, ktoré Ježiš používa, vlastne naznačujú opak: ako videl Augustín, „ani neženia“ sa musí týkať mužov a „ani nevydávajú“ sa musí týkať žien (19.22.17). Inými slovami, „Ježiš vôbec nepovedal, že v novom stvorení nebudú rozdiely medzi pohlaviami, ale že muži si v nebi nebudú brať manželky a ani ženy sa nebudú vydávať“ (Walton 19). 

Písmo teda vylučuje akékoľvek pochybnosti a uisťuje nás, že nebudeme vzkriesení len ako telesné bytosti, ale ako pohlavné (a tým pádom rodové) bytosti. Určite budeme premenení (1Kor 15:51-52), ale nie premenení z mužov a žien na niečo iné. Budeme však premenení zo smrteľných na nesmrteľných, z porušiteľných na neporušiteľných mužov a ženy (1Kor 15:53-54).43 Aj keď sa večný zmysel rozdielnosti našich pohlaví má ešte len ukázať, je pravdepodobné, že súvisí s tým, ako ľudstvo rozdelené na mužov a ženy zobrazuje jednotu a rozdielnosť v Trojici (Barth 195). Nech už je to akokoľvek, „muži a ženy budú vždy bytosťami vo vzťahu, aj po naplnení zámeru sobášiť sa a množiť sa“ (Roberts 165–166).

Vyhliadka na slávne telesné vzkriesenie má dva dôsledky:

(i) Po prvé, nech už v tomto živote čelíme akýmkoľvek sklamaniam, dysfóriám a postihnutiam, záleží na tom, ako zaobchádzame s telami, ktoré nám Boh dal (ako sme už videli). Vlastne, hoci by sme mali byť ochotní sa pre nášho Majstra vzdať samých seba, aj tak máme milovať svoje telo. Ako píše Pavol: „Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, pretože sme údmi jeho tela“ (Ef 5:29). Preto odmietanie samého seba a sebapoškodzovanie nie sú len tragické, ale aj hriešne. Ľudia v Kristovi preto musia odolávať takým pokušeniam a namiesto toho utekať k trónu milosti, aby sme dosiahli „milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas“ (Heb 4:16).

(ii) Po druhé, pri vzkriesení bude uzdravená a navždy odstránená každá choroba a porucha, ťažkosť a bolesť. Niet divu, že „očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela“ (Rim 8:23). Veď ako hovorí Pavol, „v nádeji sme boli spasení (Rim 8:24). Navyše sláva, ktorá sa má zjaviť nám a na nás bude taká úžasná, že utrpenie tohto súčasného veku sa s ňou ani neoplatí porovnať (Rim 8:18). To je dobrá správa pre všetkých Božích ľudí, ale najmä pre tých, ktorí problém s rodovým nesúladom v tomto živote nevedia vyriešiť. Kresťania majú skutočnú nádej, ktorá nás nesklame. To je dôvod, prečo sme povolaní trpezlivo na ňu čakať (Rim 8:25) a upriamiť svoj pohľad nie na viditeľné a pominuteľné veci, ale na tie neviditeľné a večné (2Kor 4:18).


Poznámky:

42. Pozri Richard Hove, “Does Galatians 3:28Negate Gender-Specific Roles?,” 105–143 and Daniel R. Heimbach, “The Unchangeable Difference: Eternally Fixed Sexual Identity for an Age of Plastic Sexuality,” ss. 275–289. Oba články sú z Wayne Grudem, ed., Biblical Foundations for Manhood and Womanhood (Wheaton: Crossway, 2002).

43. Čo sa týka myšlienky, že intersexuáli budú vzkriesení ako intersexuáli, zdá sa byť v priamom rozpore so skutočnosťou, že všetky choroby, poruchy i postihnutia budú pri vzkriesení odstránené.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution/

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.