Nezaradené

9. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Lukáš 1: 26 – 31

Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Kto nájde milosť u Boha, ten sa už nemusí báť. Čo však znamená nájsť milosť u Boha? Prečítajme si to obrátene: Milosť našla teba, milosť našla Máriu. Milosť nie je odmena, ani vyznamenanie. Milosť je preto milosťou, že sa nedá ničím zaslúžiť. Preto sa nám vždy ponúka ako dar. A jediný spôsob, ako sa pre ňu môžeme otvoriť, je viera. Preto neskôr Alžbeta o Márii povie: Blahoslavená, ktorá uverila (Lk 1:45).

Vierou otvárame bránu svojho srdca pre prijatie milosti. To urobila Mária. Tým sa stala prvou z toho nespočetného zástupu ľudí, o ktorých platí to isté čo o Márii a síce, že milosť ich našla. Lebo my všetci bez rozdielu sme bytostne odkázaní na to, či nás táto milosť nájde alebo nie. Či sa Boh nad nami zmiluje alebo nie. A nič lepšie v živote sa nám nemôže stať ako to, keď nás jeho milosť nájde. Milosť, ktorú sme nehľadali, milosť, ktorá hľadala nás.

Čo sa stane s človekom, keď cez bránu viery vstúpi do jeho života milosť? To, čo sa stalo s Máriou. Anjel jej oznámi, že sa v nej zrodí nový, Boží život. Boží Syn, ktorý bude v nej počatý z Božieho Ducha. A v tomto sa Mária stáva predobrazom toho, čo znamená byť kresťanom. Znamená to mať Krista v sebe. Kresťan je človek, ktorý nosí živého Krista vo vlastnom vnútri. Krista, ktorý bol v ňom splodený Božím Duchom. Za všetkých kresťanov to vyjadril apoštol Pavol: Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus (Ga 2:20).

Čo Mária prežila jedinečným, historicky neopakovateľným spôsobom na fyzickej rovine, keď v nej vznikol zárodok nového, Kristovho života, to na rovine duchovnej prežije každý, kto sa stane kresťanom. Zrodí sa v ňom Kristus, ktorý začne meniť a formovať jeho život. Aby sa tak vonkajší život podriadil tomu vnútornému, Kristovmu životu, ktorý žije v ňom. A to na Božiu slávu.

Pane, pomôž nám žiť tak, aby v našom živote bolo čím menej nás a čím viac Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal